ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ


ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ที่ปรึกษาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต

ก.ล.ต. ประกาศแผนขับเคลื่อนตลาดทุนไทยปี 2558
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 | ฉบับที่ 172 / 2557
ก.ล.ต. เผยแผนการดำเนินงานปี 2558 ยกระดับตลาดทุนไทย 6 ด้าน เพิ่มความน่าเชื่อถือและมั่นคง ส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจสามารถใช้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และเป็นทางเลือกสำคัญในการระดมทุนและการลงทุนในภูมิภาค

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า แผนการดำเนินปี 2558 ของ ก.ล.ต. มีความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและรองรับแนวโน้มสภาพแวดล้อมโลกในช่วงทศวรรษต่อไปได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของความผันผวนของภาวะเงินทุนเคลื่อนย้าย ทิศทางของกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากลใหม่ ๆ? การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่มาพร้อมการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยการขับเคลื่อนจะเน้นการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ (1) ยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องปรามและบังคับใช้กฎหมาย ให้รวดเร็ว มีเครื่องมือการลงโทษที่เหมาะสม รองรับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี? (3) สร้างสินค้าและบริการทางการเงินให้หลากหลาย ดึงดูดผู้ลงทุนทั่วโลก หนุนให้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค (4) เปิดช่องทางให้กิจการทุกประเภททุกขนาดสามารถเข้าถึงทุนในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และกิจการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ (strategic sectors) (5) สร้างผู้ลงทุนคุณภาพ พัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงินและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ (6) เพิ่มประสิทธิภาพ ก.ล.ต. เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาตลาดทุนให้สัมฤทธิผล

นายวรพล กล่าวต่อว่า เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์เชื่อมโยงการระดมทุนในภูมิภาค จะมีการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในตลาดทุน โดยผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นรายย่อยและไม่ใช่รายย่อย เช่นการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ และออกเกณฑ์รองรับการลงทุนและการออกตราสารของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น รวมถึงการจัดหลักสูตร SEC Thailand Academy เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนในภูมิภาค?

สำหรับการเปิดช่องทางให้แก่กิจการต่างๆ ให้มีโอกาสเข้าถึงทุนนั้น จะมีการออกเกณฑ์รองรับช่องทางใหม่ อาทิ การระดมทุนในรูปแบบการเสนอขายหุ้นผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (equity crowdfunding) ซึ่งทั้งหมดนี้ จะมีการพัฒนาความรู้ทางการเงินของประชาชนในประเทศไปพร้อมกัน

นายชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2557 นับว่าประสบความสำเร็จหลายด้าน เช่น ความมั่นคงของตัวกลางและตลาดหลักทรัพย์โดยรวมไม่มีปัญหารองรับความผันผวนได้? การวางรากฐานสู่ความยั่งยืนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งด้านธรรมาภิบาล (CG) ซึ่งตลาดทุนไทยได้รับการประเมินด้วยคะแนนสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการจัดทำดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาด้าน CSR และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยในปี 2558 จะยังคงดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมาโดยตลอด และที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกระบวนการทำงาน และการเสนอแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น เช่น การผลักดันมาตรการทางแพ่งเพื่อให้สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป? ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย?

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก ยังมีงานสำคัญที่ ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมอีกหลายเรื่อง เช่น การเข้ากระบวนการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานการกำกับดูแลเทียบกับมาตรฐานสากลขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนนานาชาติ (IOSCO)? การปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของระบบต่างๆ เพื่อรองรับความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย?รวมทั้งการพัฒนาการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารการเงินที่จะต้องมีความสมดุลให้สามารถเอื้ออำนวยการระดมทุนและการประกอบธุรกิจโดยยังคงมีการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม และไม่เป็นการปิดกั้นทางเลือกในการลงทุนของผู้ลงทุนโดยไม่สมควร

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ Crowdfunding
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 | ฉบับที่ 173 / 2557
ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะออกเกณฑ์รองรับการระดมทุนผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding) เพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทนวัตกรรมที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น โดยการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ หรือยกระดับมาตรฐานกิจการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพรองรับการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงาน ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

การออกเกณฑ์ดังกล่าวจะคำนึงถึงความสมดุล ประกันสุขภาพ
ไม่เป็นภาระต่อกิจการมากเกินไปและการปกป้องคุ้มครองผู้ลงทุน เช่น การกำกับดูแลตัวระบบตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างกิจการและผู้ลงทุน (funding portal) และการจัดทำแบบทดสอบความรู้ที่เหมาะสม เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวง และต้องให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกิดใหม่และความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องเนื่องจากไม่มีตลาดรอง เป็นต้น

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2695-9723 หรือทาง e-mail ที่ paveena@sec.or.th หรือ siriyod@sec.or.th จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 | ฉบับที่ 174 / 2557
ก.ล.ต. สั่งห้ามการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและผู้วางแผนการลงทุนราย {ก} เป็นเวลา 6 เดือน ขณะกระทำผิด สังกัด บริษัท {หนึ่ง} และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท {หนึ่ง}

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า {ก} ทำ KYC/CDD ของลูกค้าเพื่อให้มีการปลดล็อคบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มีการซื้อขายมานานเพื่อส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในบัญชีดังกล่าว โดย {ก} ทราบอยู่ก่อนที่จะส่งคำสั่งขายแล้วว่าหลักทรัพย์ที่สั่งขายมิใช่ของลูกค้าที่เป็นเจ้าของบัญชี และทราบด้วยว่าผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลใด แต่ {ก} กลับไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร KYC/CDD ที่ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ได้ดำเนินการให้ปรากฏชื่อผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง รวมทั้งไม่ได้ทำ KYC/CDD กับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งนี้ ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการทำรายการเป็นทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่สั่งขายดังกล่าว

การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ทำ KYC/CDD ให้ปรากฏผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่ามีผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ดังนั้น ก.ล.ต. จึงสั่งห้ามการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและผู้วางแผนการลงทุนของ {ก} เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557

*ข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวและการถูกสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ 30(5) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 | ฉบับที่ 175 / 2557
ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} เป็นเวลา 6 เดือน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง)

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ราย {ก} ชักชวนให้ลูกค้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอ้างผลตอบแทนที่สูงมากเกินความเป็นจริง โดย {ก} จัดทำเอกสารการให้คำแนะนำขึ้นเอง ซึ่งไม่ได้อ้างอิงบทวิเคราะห์และไม่ได้ผ่านการรับรองของ บล. กิมเอ็ง ประกอบกับมีถ้อยคำที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เมื่อลงทุนตามคำแนะนำแล้วจะไม่ขาดทุน นอกจากนี้ {ก} ไม่ได้ส่งคำสั่งปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้าในทันที ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ มีการรับประกันผลตอบแทนต่อผู้ลงทุน และการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชี เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของ {ก} เป็นเวลา 6 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. กิมเอ็ง ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นเวลา 1 เดือน 7 วัน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีกเป็นเวลา 4 เดือน 23 วันนับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557

*ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

ก.ล.ต. ผนึกภาคีและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวรายการ ?THE MONEY ภารกิจพิชิตฝัน? เรียลลิตี้ทางการเงินครั้งแรกของไทย ฝึกคนรุ่นใหม่วางแผนใช้เงินเป็นเฟ้นหา12 ฝัน ชิงเงินล้านเปลี่ยนชีวิต ออกอากาศทางช่อง ทรูโฟร์ยู ทีวีดิจิตอล
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 | ฉบับที่ 176 / 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภาคีและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวรายการ ?The Money ภารกิจพิชิตฝัน? เรียลลิตี้ทางการเงินรายการแรกของประเทศไทย เน้นให้ความรู้ทางด้านการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทยทั้งประเทศ ซึ่งจะช่วยให้คนไทยเข้าใจสาระสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินมากยิ่งขึ้น เปิดรับสมัครทั่วไปเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมภารกิจพิชิตฝันรอบสุดท้าย 12 คน 12 ฝัน ชิงเงินรางวัล มูลค่า 1 ล้านบาท ออกอากาศทาง ทรูโฟร์ยู ดิจิตอลทีวี

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าร้อยละ 41 ของกลุ่มตัวอย่าง ยังไม่เริ่มออมเงินไว้ยามเกษียณ และจากผลการสำรวจเกี่ยวกับสังคมไทยในเรื่องความรู้และทักษะทางการเงิน พบว่ามีปัญหา ? 5 ไม่ ? ดังนี้ (1) ไม่มีวินัยในการจับจ่ายใช้สอย ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83 ของรายได้ประชาชาติ (GDP) (2) ไม่มีความรู้ในการบริหารเงินส่วนบุคคล แม้ว่าอยากจะทำก็ทำไม่เป็น (3) ไม่สามารถเพิ่มผลิตภาพของประเทศ เนื่องจากเข้าสู่สังคมวัยชรา สัดส่วนประชากรวัยทำงานต่อประชากรรวมน้อยลง (4) ไม่มีเงินพอใช้หลังเกษียณ เพราะไม่ได้ลงทุนไว้ในวัยทำงาน และ (5) ไม่มีใครสนใจทำเรื่องนี้จริงจัง ทั้งนี้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้วางแผนอนาคตและการเงิน รวมทั้งไม่ได้คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ก.ล.ต. ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย เห็นความสำคัญเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการร่วมกัน จึงชวนภาคีและพันธมิตรร่วมกันดำเนินโครงการ “เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน? โดยในครั้งนี้ ได้เปิดตัวรายการ ?The Money ภารกิจพิชิตฝัน? เพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการเงินส่วนบุคคลและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินไปในทางที่ดีขึ้น โดย ก.ล.ต. มุ่งหวังให้คนไทยมีวัฒนธรรมทางการเงิน โดย ?เก็บก่อนใช้ แบ่งไปลงทุน เพิ่มพูนมั่นคง? ชีวิตดีขึ้นได้ทุกคน

?The Money ภารกิจพิชิตฝัน? เป็นรายการ Reality ที่ตามติดชีวิตจริงของ 12 คน 12 ฝัน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศ โดยแต่ละสัปดาห์ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับภารกิจทางการเงินที่แตกต่างกันจากคณะกรรมการ คือ อ.วีระ ธีรภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และดารารับเชิญ ซึ่งผู้ร่วมภารกิจจะต้องไขความลับ (การวางแผนทางการเงิน) จากรหัสลับทางการเงินทั้ง 5 ได้แก่ รู้เป้าหมาย, รู้หา, รู้ใช้, รู้เก็บ และรู้ลงทุน เพื่อเพิ่มพูนดอกผล เปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงินและเป้าหมายตามฝันของตน โดยผู้ร่วมภารกิจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่จะมาให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารหนี้ การออม และการลงทุนที่เหมาะกับแต่ละบุคคล จากนั้นผู้ร่วมภารกิจจะต้องปฏิบัติภารกิจพิชิตฝันด้วยการวางแผนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน โดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนให้ชนะใจกรรมการ เพื่อพิชิตเงินรางวัล 1 แสนบาทในแต่ละสัปดาห์ และหนึ่งในผู้ชนะใจผู้ชมทั้งประเทศจากการโหวตจะได้รับรางวัล มูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อไปสานฝันของตนเองให้สำเร็จ

นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด กล่าวว่า ?ทรูโฟร์ยู มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนรายการ ?The Money ภารกิจพิชิตฝัน? ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเงินไทยที่องค์กรทางการเงินระดับชาติ มาร่วมกันให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลแก่คนไทยทั้งประเทศ ผ่านรายการโทรทัศน์รูปแบบเรียลลิตี้ทางการเงิน ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของช่องที่เน้น ?ให้คุณมากกว่าความบันเทิง? มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ คนทำงาน ?สานฝันได้? และ ?ใช้เงินเป็น? ทำให้ผู้ชมได้ความรู้ เกิดความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินและบรรลุเป้าหมายของชีวิต?

?The Money ภารกิจพิชิตฝัน? เปิดรับสมัครผู้ร่วมภารกิจพิชิตฝัน ไม่ว่าจะฝันอยากปลดหนี้ ฝันอยากมีเงินล้าน ฝันอยากแต่งงาน ฝันอยากมีบ้าน ฝันอยากมีรถ ฝันอยากทำเพื่อสังคม หรือฝันอื่นๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2558 ติดตามรายละเอียดและการสมัครได้ที่ www.themoneythailand.com เริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ทางทรูโฟร์ยู (True4U) ทีวีดิจิตอล รับชมได้ทางกล่องทรูวิชั่นส์ ช่อง 2 และ 34/ PSI ช่อง 4/ กล่องทีวีดิจิตอล ช่อง 24 / จานดาวเทียมและเคเบิลทีวี ช่อง 34 หรือรับชมผ่านแอพพลิเคชั่น True4U และ ช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การแก้ไขฐานะเงินกองทุนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้

วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 | ฉบับที่ 136 / 2557

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ ทั้งในด้านการดำเนินการแก้ไขฐานะเงินกองทุน ประกอบด้วย การกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขเงินกองทุน การจำกัดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขฐานะเงินกองทุน และในด้านการดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขฐานะเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดโอกาสและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อลูกค้า คู่สัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ และระบบตลาดทุนโดยรวม โดยข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่จะมีความชัดเจนและครอบคลุมธุรกรรมที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้บริการได้ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากประกาศลงนามภายในเดือนตุลาคม 2557

ก.ล.ต. ร่วมกับ มก. เผยผลวิจัย ชี้ผู้ลงทุนควรใช้หลายปัจจัยประกอบการพิจารณาสุขภาพบริษัทจดทะเบียน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 | ฉบับที่ 137 / 2557

ก.ล.ต. จัด ?SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 3? ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ ?สำรวจสุขภาพบริษัทจดทะเบียน?

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า งานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 3 ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษานำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับตลาดทุน ครั้งนี้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ ?สำรวจสุขภาพบริษัทจดทะเบียน? เผย 3 ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นอาจใช้อ้างอิงสำหรับการพยากรณ์สถานะของบริษัทจดทะเบียนและให้ผลในทิศทางเดียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของทริสเรตติ้ง และมีผลการศึกษาที่ปรากฏว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือสูง มีตัวแปรบางตัวที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางการเงินที่ดีอย่างมีนัยสำคัญ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ผู้ลงทุนควรอาศัยหลายปัจจัยในการพิจารณาเลือกลงทุนบริษัทจดทะเบียนส่วนผลการศึกษาเรื่องการซื้อหุ้นโดยผู้ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในและจำนวนกรรมการบริษัท สามารถบอกทิศทางการจัดการกำไรของบริษัทได้ชัดในบริษัทกลุ่มธุรกิจการเงิน

ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย ผู้วิจัยจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอันดับความน่าเชื่อถือกับโอกาสประสบความตกต่ำทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการหาแบบจำลองที่เหมาะสม เพื่อใช้พยากรณ์โอกาสที่บริษัทจะประสบปัญหาทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลและเทคนิคที่ไม่ซับซ้อน สามารถนำผลการพยากรณ์จากแบบจำลองมาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แล้วเปรียบเทียบกับอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับ ผลปรากฏว่าแบบจำลอง MDA
ที่พัฒนาขึ้น สามารถพยากรณ์สถานะของบริษัทจดทะเบียนได้ดีกว่าแบบจำลองมาตรฐานของ Altman* รวมถึงสามารถพยากรณ์โอกาสประสบประสบปัญหาทางการเงินได้โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของทริสเรตติ้ง

รศ. ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม ผู้วิจัยจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทั้ง 9 ตัว ประกอบด้วย อัตราการเปลี่ยนแปลงของกําไรขั้นต้น หนี้สิน รายได้รวม กระแสเงินสด ราคาหุ้น กําไรต่อหุ้น ปริมาณกระแสเงินสด ปริมาณกําไรต่อหุ้น และจํานวนครั้งการติด Turnover list แล้วนำมาทดสอบกับกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือสูงพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการทางการเงินที่ดี เช่น การขยายตัวของสินทรัพย์ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ ความสามารถในการทำกำไร ดังนั้น ในอนาคตหากมีการปรับปรุงเกณฑ์การควบคุมการซื้อหลักทรัพย์ อาจเพิ่มตัวแปรที่สะท้อนพัฒนาการทางการเงินเข้ามาเพื่อให้สะท้อนผลตอบแทนที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *