ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันโรคร้ายแรง


ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันโรคร้ายแรง ออมเงินระยะสั้นดอกเบี้ยสูง ออมเงินระยะยาว วางแผนเกษียณ ตะกาฟุล ตะกาฟุลเมืองไทย สร้างมรดก

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 | ฉบับที่ 79 / 2557
ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภทให้ชัดเจน และปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อรองรับพัฒนาการใหม่ของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์การโฆษณาเพิ่มเติม เช่น ต้องแสดงถึงโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน และมีคำเตือนเกี่ยวกับลักษณะความซับซ้อนและความเสี่ยงเฉพาะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2695-9781 หรือทาง e-mail ที่ ariya@sec.or.th จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ก.ล.ต. แจ้ง PRO แก้ไขงบการเงินปี 2555 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชี
วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 | ฉบับที่ 80 / 2557
ก.ล.ต. แจ้งให้ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)? (“PRO”) แก้ไขงบการเงิน งวดไตรมาส 1-3 ปี 2555 กรณีผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานโดยผู้บริหาร และให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขงบการเงินประจำปี 2555 กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร โดยให้? PRO ส่งงบการเงินแต่ละงวดบัญชีฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต.? พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

ก.ล.ต. พบว่าผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานโดยให้ข้อสรุปว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวดไตรมาส 1-3 ปี 2555 ของ PRO ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่บันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทย่อย? และผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานโดยผู้บริหารเกี่ยวกับการไม่จัดทำข้อมูลทางการเงินภายหลังวันที่ในงบการเงิน? นอกจากนี้ ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการตรวจสอบโดยไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2555 เนื่องจากผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารในหลายประเด็น ได้แก่ การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ การไม่จัดทำข้อมูลทางการเงินภายหลังวันที่ในงบการเงิน และข้อจำกัดเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กระทบต่อรายการรับเงินและจ่ายเงิน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินทดรองรับจากกรรมการ? ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่อาจใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในรายการบัญชีดังกล่าวได้

ก.ล.ต. จึงแจ้งให้ PRO แก้ไขงบการเงิน ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจ และนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชนภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในตลาดทุน
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 | ฉบับที่ 81 / 2557
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมนักวางแผนทางการเงิน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ให้เป็นมาตรฐาน และใช้กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในตลาดทุน พร้อมมีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรการลงทุน (basic asset allocation)

นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ให้เป็นมาตรฐาน และรองรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้าที่สนใจลงทุน โดยทำแบบประเมินเพียงชุดเดียวและใช้ได้กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภท แทนที่จะต้องทำแบบประเมินใหม่ทุกครั้งที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ได้แก่ หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

?การปรับปรุง ประกันอุบัติเหตุ suitability test ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนแล้ว ยังสามารถสะท้อนความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น คำถามในแบบประเมินจะครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัว ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน รวมถึงความสามารถและความพึงพอใจในการรับความเสี่ยงด้วย เพราะอาจมีผู้ลงทุนบางราย เช่น คนหนุ่มสาววัยทำงานที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใกล้เกษียณอายุ แต่อาจต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าก็เป็นได้ ประการสำคัญ แบบประเมินนี้ยังเพิ่มตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น (basic asset allocation) ที่สอดคล้องกับผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจใช้ suitability test มาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้นนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น? นางดวงมน กล่าว

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 | ฉบับที่ 82 / 2557
ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ข้อมูลมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้บริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูล เช่น portfolio turnover ratio (PTR) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs) และข้อมูลเกี่ยวกับ trigger fund เป็นต้น

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2695-9666 หรือทาง e-mail ที่ napaporn@sec.or.th จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ก.ล.ต. แจ้ง VTE แก้ไขงบการเงินประจำปี 2556 และงวดไตรมาส 1/2557
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 | ฉบับที่ 83 / 2557
ก.ล.ต. แจ้งให้บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“VTE”) แก้ไขงบการเงินประจำปี 2556 และงวดไตรมาส 1/2557 เนื่องจากผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงาน และให้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบ/สอบทาน โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557

ก.ล.ต. พบว่าผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการตรวจสอบ/สอบทานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินประจำปี 2556 และงวดไตรมาส 1/ 2557 ตามลำดับ จากการถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ/สอบทาน ทำให้ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมรายบริษัท PT Sunhub Mining International (“SMI”) ตลอดจนส่วนแบ่งขาดทุนใน SMI ซึ่งเป็นเหตุให้งบการเงินทั้ง 2 งวดดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ก.ล.ต. จึงแจ้งให้ VTE แก้ไขงบการเงิน ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ/สอบทานรายการบัญชีดังกล่าว และนำส่งงบการเงิน ฉบับแก้ไข ที่ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อ ก.ล.ต. พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชน ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557

ก.ล.ต. พักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 | ฉบับที่ 84 / 2557
ก.ล.ต. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} (2) ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ข} และ (3) ผู้แนะนำารลงทุนด้านตลาดทุนราย {ค} ขณะกระทำผิดทั้ง 3 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จำกัด (มหาชน) (บล. OSK) ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนและฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานของ บล. OSK ตามปกติ พบว่าผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายวรุณรับมอบหมายจากผู้ลงทุนรายหนึ่งในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนในปริมาณการซื้อขายสูง โดยปรากฏบทสนทนาในลักษณะที่ {ก} ซื้อขายหลักทรัพย์และรายงานให้ลูกค้าทราบภายหลัง ซึ่งลูกค้าไม่เคยโต้แย้ง รวมทั้งลูกค้าไม่ได้กำหนดชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และราคาของหลักทรัพย์ แต่ยอมรับการซื้อขายของ {ก} การกระทำดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 (ประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555) ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} เป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. OSK ได้ลงโทษ {ก} โดยพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีก 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557

กรณีของ {ข} และ {ค} ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนในทีมเดียวกัน ร่วมกันส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ารายหนึ่งก่อนแล้วจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบภายหลัง ซึ่งลูกค้ายอมรับรายการที่เกิดขึ้น และพบบทสนทนาในลักษณะที่ลูกค้ายินยอมให้ {ข} ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน นอกจากนี้ บล. OSK ตรวจสอบเพิ่มเติม และพบว่า {ค} ไม่ได้บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าอีกหลายราย จึงพิจารณาได้ว่า {ข} และ {ค} รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 และ {ค} ยังไม่ได้บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 อีกด้วย ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ข} เป็นเวลา 1 เดือน และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ค} เป็นเวลา 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. OSK ได้ลงโทษ {ค} โดยพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบ {ค} อีก 1 เดือน ทั้งนี้ การสั่งพักทั้ง 2 ราย นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขประกาศ 2 ฉบับ
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 | ฉบับที่ 85 / 2557
ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะแก้ไขประกาศ 2 ฉบับ ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ออกใหม่และประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลดข้อจำกัดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตามประกาศปัจจุบัน แต่ยังคงหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2695-9763 หรือทาง e-mail ที่ supawade@sec.or.th จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

หากหน่วยงานภาครัฐสนใจระดมทุนด้วยวิธีการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการได้ โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เช่น รัฐวิสาหกิจสามารถใช้วิธีขายสิทธิในส่วนแบ่งกระแสรายได้ในอนาคตช่วงหนึ่งให้แก่กองทุน ซึ่งรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และยังมีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามเดิม อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่สนใจจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และข้อจำกัดด้านกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตน ซึ่งกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ลงทุนได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจสามารถเข้าปรึกษาหารือกับ ก.ล.ต. ได้ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานทยอยเข้าหารือกับ ก.ล.ต. ถึงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

?การใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระดมทุนเพื่อเร่งรัดพัฒนาประเทศ ช่วยลดภาระงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะ จะได้สงวนงบประมาณและเพดานหนี้สาธารณะไว้ใช้ในการลงทุนด้านอื่นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น การพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น ขณะที่ผู้ลงทุนก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและมีทางเลือกในการลงทุนระยะยาว ก.ล.ต. จึงต้องการสนับสนุนให้ตลาดทุนมีส่วนช่วยในการระดมทุนเพื่อนำเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในไม่ช้านี้? นายวรพล กล่าว

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขหลักเกณฑ์บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *