#พยาบาลบุ๋ยชวนประกัน ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน


#พยาบาลบุ๋ยชวนประกัน ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน ตัวแทนประกันชีวิต ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ประกันตลอดชีพ ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีสูงสุด ประกันบำนาญ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการกำหนดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 | ฉบับที่ 15 / 2556ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพื่อให้การถือหน่วยลงทุนมีการกระจายตัว และไม่เป็นช่องทางการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใด ๆ เช่น กำหนดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และหากถือเกินข้อจำกัดเนื่องจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ห้ามนับคะแนนเสียงและจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เกิน รวมทั้งจะต้องแก้ไขสัดส่วนการลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2263-6071 หรือทาง e-mail ที่ kunpatu@sec.or.th จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันภาครัฐใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือในการระดมทุน
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 | ฉบับที่ 16 / 2556
ก.ล.ต. ส่งเสริมให้ภาครัฐใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมทุนและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการรับตราสารหนี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่านายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ ก.ล.ต. เกี่ยวกับแนวทางการนำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมาใช้ในการระดมทุน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณและหนี้สาธารณะของรัฐบาล ทั้งนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถจัดตั้งได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกันนี้ หน่วยงานภาครัฐยังสามารถระดมทุนได้ในรูปแบบการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) ซึ่งสามารถนำสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงได้ โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนทั้งสองรูปแบบสามารถนำไปพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้หารือถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ตราสารหนี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) เป็นหลักประกันของคู่สัญญา เช่น ผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค ผู้รับเหมางานโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนถือครองตราสารหนี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น? ทั้งนี้ ระบบไร้ใบหลักทรัพย์เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถป้องกันปัญหาการปลอมแปลง รวมทั้งยังช่วยลดภาระในการเก็บรักษาให้แก่หน่วยงานผู้รับหลักประกันอีกด้วย

ก.ล.ต. จึงได้แจ้งให้ TUCC ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจ และนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินชุดที่แก้ไขต่อสาธารณชนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556
ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 1 ราย
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 | ฉบับที่ 12 / 2556

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนราย {ก} ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนราย {ข} ซึ่งสังกัดบริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่งให้สาธารณชนทราบ

กรณี {ก} ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวน 4 หลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่ง {ก} ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนมีหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2554 ยอมรับกับลูกค้าว่าได้ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง นอกจากนี้ {ก} ยังยอมรับว่า ได้รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2554 รวมถึงจัดทำใบคำขอโอนหลักทรัพย์และให้ลูกค้าลงนามไว้ ทั้งที่มีจำนวนหลักทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะโอนได้ตามใบคำขอโอนหลักทรัพย์ ทำให้ลูกค้าเสียหายประมาณ 3,000,000 บาท การกระทำของ {ก} ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นผลให้ ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} เป็นเวลา 1 ปี

กรณี {ข} ก.ล.ต. #พยาบาลบุ๋ยชวนประกัน ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดว่า {ข} ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวน 2 ราย ซึ่ง {ข} ยอมรับว่า ได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือและ Blackberry Messenger การกระทำของ {ข} ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศฉบับเดียวกัน ก.ล.ต. จึงเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกรณีนี้ให้สาธารณชนทราบ และจะบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนอีก

ก.ล.ต. ประสานสมาคมบริษัทจัดการลงทุนยกระดับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 | ฉบับที่ 13 / 2556ก.ล.ต. สนับสนุนให้สมาคมบริษัทจัดการลงทุนยกระดับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาชิกให้ทัดเทียมสากล และนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประจำไตรมาสแรกของปี 2556 ว่า ก.ล.ต. สนับสนุนให้สมาคมบริษัทจัดการลงทุนส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ปฏิบัติตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล (Global Investment Performance Standards: GIPS) ซึ่งจัดทำโดย CFA Institute เพิ่มเติมจากมาตรฐานของสมาคม เพื่อให้การคำนวณและการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีความเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบกันได้ในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนข้ามประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนประเภทเดียวกันไว้ให้ผู้ลงทุนใช้ศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนได้ต่อไป

นายสมจินต์ ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า สมาคมเห็นสอดคล้องกับ ก.ล.ต. ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยรับที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งมาตรฐานที่ บลจ. ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นไปตาม GIPS แล้วเป็นส่วนใหญ่ และได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมบ้างแล้ว ซึ่งต่อไปผู้ลงทุนจะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น

นายวรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า ?สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชน และพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี?

ก.ล.ต. มุ่งยกระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 | ฉบับที่ 14 / 2556
ก.ล.ต. เดินหน้ายกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เน้นการจัดทำความเห็นของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis หรือ ?MD&A”) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยวางแผนศึกษา รวมทั้งหารือแนวทางดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง? ประเดิมต้นปีด้วยการจัดสัมมนาเพื่อสรุปแนวทางการจัดทำ MD&A? เสนอข้อแนะนำ? และเผยแพร่แบบประเมินความครบถ้วนของข้อมูล (“checklist”) เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลได้ดีขึ้น

เนื่องจากคุณภาพข้อมูล MD&A ในแบบ 56-1 มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนในการใช้วิเคราะห์ควบคู่กับงบการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบกับจากผลสำรวจความเห็นของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศใน CG Watch 2012 ซึ่งจัดทำโดย Asian Corporate Governance Association และ CLSA Asia-Pacific Markets ได้ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูล MD&A ของบริษัทไทยยังไม่ดีนัก? ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินแผนงานศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในต่างประเทศ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนและผู้ลงทุน และหารือแนวทางดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูล MD&A

เริ่มต้นด้วยการจัดสัมมนาแนวทางการจัดทำ MD&A ในแบบ 56-1 ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า 600 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ? โดยมีวิทยากรจากภายนอกร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งตัวอย่างในต่างประเทศ ตลอดจนข้อเสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำ MD&A โดยการวิเคราะห์ให้สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจ ไม่เฉพาะแต่ส่วนที่เป็นงบการเงิน มีคำอธิบายที่ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่สำคัญอย่างชัดเจน ทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย หรือกลยุทธ์ที่บริษัทเลือกใช้? รวมทั้งปัจจัยหรือความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท และมาตรการในการบริหารจัดการ

ผลจากการสัมมนามาดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดย ก.ล.ต. ได้นำมาสรุปเป็นข้อแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อประกอบการจัดทำ MD&A ปี 2555 และได้เผยแพร่ checklist ที่ ก.ล.ต. ได้จัดทำขึ้นให้บริษัทจดทะเบียนนำไปประโยชน์ในการสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลด้วย? โดยผู้ที่สนใจสามารถ download ข้อแนะนำ และ checklist ตลอดจนเอกสารและวีดีโอจากการอบรมได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

นายวรพล โสคติยานุรักษ์? เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ?ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนมาโดยตลอด การเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ MD&A เป็นข้อมูลที่ทุกบริษัทต้องจัดทำและเตรียมไว้คอยตอบคำถามแก่ผู้ลงทุนทั่วไปอยู่แล้ว? เพียงแต่เราควรมาทบทวนดูว่า MD&A ที่เราทำนั้นแสดงข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเข้าใจง่ายแล้วหรือยัง? การสัมมนา ข้อแนะนำ รวมทั้ง checklist ที่ ก.ล.ต. จัดเตรียมให้บริษัทจดทะเบียน น่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลได้ดีขึ้น ซึ่งหากบริษัทดำเนินการได้ตามแนวทางดังกล่าว ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ลงทุนและบริษัทต่อไป?

ก.ล.ต. ปล่อยแถวอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ร่วมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทจดทะเบียน พร้อมมอบภารกิจ ?ดาวพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น?
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 | ฉบับที่ 23 / 2556
ก.ล.ต. ผลักดันโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเตรียมพร้อมการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เน้นให้ทำงานอย่างมุ่งมั่นและสมศักดิ์ศรี โดยมอบ ?ดาวพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น? เป็นสัญลักษณ์นำทางในการทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทจดทะเบียน

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2556) นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานในพิธีมอบภารกิจให้แก่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อาสาพิทักษ์สิทธิทำหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ บนหลักการใช้สิทธิปกป้องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมให้มีความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมบางประเภท เช่น ซื้อขายสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง หรือธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ?ก.ล.ต. ริเริ่มให้มีการพัฒนาคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้ได้สนับสนุนให้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นทำหน้าที่อย่างมืออาชีพ โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่อย่างมีเกียรติ ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งความเต็มใจเสียสละ เต็มความรู้ และเต็มศักดิ์ศรี เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารบริษัทตระหนักถึงบทบาทและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งหากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเช่นนี้ย่อมจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลยิ่งขึ้น?

นายมงคล ลีลาธรรม นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า ?สมาคมฯ ดำเนินโครงการ ?อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น? เพื่อให้อาสาพิทักษ์สิทธิทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ตามโครงการ AGM Check List 2556 เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมฯ ได้จัดอบรมอาสาพิทักษ์สิทธิให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับจริยธรรม เป็นที่เชื่อถือและไว้ใจได้ในการเป็นตัวแทนรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ทำให้การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับคะแนนสูงขึ้น?

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเกณฑ์รายงานทรัพย์สินลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 | ฉบับที่ 93 / 2557
ก.ล.ต. มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ครอบคลุมธุรกรรมที่ยังไม่ได้มีการแยกรายการอย่างชัดเจน รวมถึงขยายขอบเขตการบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าโดยแยกรายการธุรกรรมทุกประเภทธุรกิจอย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตลอดจนการให้บริการธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6487 หรือทาง e-mail ที่ patana@sec.or.th จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์เพิ่มช่องทางซื้อขายกองทุนรวม

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 | ฉบับที่ 94 / 2557

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การตั้งตัวแทนในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มช่องทางซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้โดยสะดวก คาดมีผลใช้บังคับภายในต้นเดือนสิงหาคม 2557

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบให้เพิ่มประเภทตัวกลาง (selling agent) ในการเป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ (1) เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินและถ้าตั้งในรูปบริษัทต้องมีกระทรวงการคลังถือหุ้นโดยตรงเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (2) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริการทางการเงิน เช่น รับฝาก-ถอน โอนเงิน หรือรับชำระเงิน (3) มีเครือข่ายเข้าถึงผู้ลงทุนในวงกว้าง (4) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนในระยะยาว และ (5) ความพร้อมในด้านฐานะการเงิน ระบบงานและบุคลากรในการให้บริการ

?การเพิ่มประเภทตัวกลางใหม่นี้ นอกจากจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์ได้มีช่องทางจำหน่ายหน่วยลงทุนได้กว้างขวางมากขึ้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ เช่น ไปรษณีย์ไทย ได้เข้ามาร่วมธุรกิจตลาดทุนโดยเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้สะดวกและลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมนโยบายภาครัฐให้ประชาชนมีวินัยการออมและการลงทุน เตรียมพร้อมรับมือวัยเกษียณ อันจะเป็นการช่วยลดภาระของประเทศเมื่อก้าวสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุในอนาคต? นายวรพล กล่าวเสริข่าว ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *