รับสมัครตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต


รับสมัครตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ที่ปรึกษาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

ก.ล.ต. ผนึกองค์กรกำกับดูแลการสอบบัญชีในอาเซียนยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภูมิภาคสู่สากล
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 | ฉบับที่ 72 / 2557
ก.ล.ต. ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการสอบบัญชีของมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย จัดประชุม ASEAN Audit Regulators Group (AARG) Meeting โดยมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลกร่วมหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กำกับดูแล ความท้าทายและอุปสรรค ตลอดจนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับดูแลกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี และยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภูมิภาค อันจะส่งผลให้รายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อาเซียนน่าเชื่อถือ และดึงดูดการลงทุนมายังภูมิภาคได้มากขึ้น

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ?ประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านบัญชีและการสอบบัญชีผ่านเวที AARG ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดย ก.ล.ต. ร่วมกับ Malaysia?s Audit Oversight Board (AOB) และ Singapore?s Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลการสอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชีในอาเซียน เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์กำกับดูแลการสอบบัญชี และสนับสนุนแผนการเชื่อมโยงตลาดทุนในอาเซียนและการเสนอขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

การประชุมครั้งนี้จะหารือเกี่ยวกับผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติและแนวทางกำกับดูแลขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี (International Forum of Independent Audit Regulators: IFIAR)? พัฒนาการด้านกฎเกณฑ์ ผลการตรวจสอบ และกรณีศึกษาในแต่ละประเทศ ตลอดจนปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนและเศรษฐกิจโลก เช่น การขาดแคลนผู้สอบบัญชี? การปรับตัวของผู้สอบบัญชีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีสากลและธุรกรรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น?

?ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุนให้ได้มาตรฐาน โปร่งใส และเพิ่มความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่เปิดเผยในตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทในตลาดทุนต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งตรวจทานระบบงานของสำนักงานสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมคุณภาพงานตามที่กำหนด ทำให้ระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีสากล โดยตั้งแต่ปี 2553 ก.ล.ต. ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของ IFIAR และปี 2556 คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับมาตรฐานการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทยและอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีของไทยตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ในยุโรปได้ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป? นายวรพล กล่าวเพิ่มเติม

ก.ล.ต. ผ่อนคลายการลงทุนของผู้ลงทุน AI และผู้ลงทุนรายย่อย
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 | ฉบับที่ 69 / 2557
ก.ล.ต. เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่เปิดให้ลงทุนได้มากขึ้น พร้อมเพิ่มประเภทผู้ให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นชอบให้เพิ่มเติมประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศที่ผู้ลงทุนประเภท accredited investor หรือ AI สามารถลงทุนได้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตให้ผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนในต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านสถาบันตัวกลางไทย โดยตราสารที่เพิ่มเติมให้มีความเสี่ยงหรือซับซ้อนมากขึ้น และเป็นประเภทเดียวกับที่ AI ลงทุนได้ในไทย เช่น ตราสารหนี้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และศุกูกต่างประเทศ เป็นต้น ในครั้งนี้ยังเปิดให้ผู้ลงทุนทุกประเภทลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (fund of funds) ได้ หากกองทุนนั้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ลงทุนตรงได้ รวมทั้งให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศหลายประเภทขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์เท่านั้น

?ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านสถาบันตัวกลางไทย โดยมุ่งหวังให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและมีความคุ้นเคยกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ตัวกลางมีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะทยอยเปิดให้ผู้ลงทุน AI ลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จากนั้นจึงจะให้ผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนได้เช่นเดียวกับผู้ลงทุน AI เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ลงทุน ตลอดจนตัวกลางและตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง? นายวรพล กล่าว

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหาร RICH กับพวก รวม 6 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น RICH
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 | ฉบับที่ 68 / 2557
ก.ล.ต. กล่าวโทษนางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ผู้บริหารบริษัทริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) (RICH) นายพรเทพ ถาวรวิสุทธิกุล และนางสาวอารดา เลิศภิญโญภาพ อดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) รวมทั้งนายสมเดช ลีสวัสดิ์ตระกูล? นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน? และนายสรร ดงวรรณภักดี กรณีสร้างราคาหุ้น RICH ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าสภาพการซื้อขายหุ้น RICH? ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่งในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2550 พบหลักฐานน่าเชื่อว่านางสาวอังคกาญจน์ ซึ่งเป็นผู้บริหาร RICH? นายพรเทพและนางสาวอารดา ซึ่งขณะเกิดเหตุทั้งคู่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) นายสมเดช และนายสุริยา ได้ตกลงหรือร่วมรู้เห็นการสร้างราคาหุ้น RICH? ผ่านการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลรวม 15 รายในลักษณะอำพราง โดยทำการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง และจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่ม? เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น RICH เป็นผลให้การซื้อขายหุ้นดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยมีนายสรร และบุคคลอื่นอีก 3 ราย (ซึ่งยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557) ให้การช่วยเหลือโดยให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการกระทำความผิด

การกระทำในลักษณะข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243? ประกอบมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากบุคคลทั้ง 6 รายไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบ หรือไม่ได้ชำระค่าปรับตามคำสั่งของคณะกรรมการ เปรียบเทียบ ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้? การถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษเนื่องจากการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 243 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีผลให้นางสาวอังคกาญจน์เข้าข่ายมีลักษณะขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน? ส่วนนายพรเทพและนางสาวอารดาเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี? ก่อนหน้านี้ ทั้งนายพรเทพและนางสาวอารดา ถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษกรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทเมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (METRO) บริษัทไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC) และบริษัทเอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (SECC)

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นอำนาจและดุลพินิจของศาลยุติธรรม

ก.ล.ต. รับสมัครตัวแทน จัดสัมมนา ?Target Date ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ?
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 | ฉบับที่ 70 / 2557
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดงานสัมมนาเรื่อง ?Target Date ทางเลือกใหม่ ในการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ? ให้แก่กรรมการกองทุนจำนวน 2 รุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม และวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1601 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยนโยบายการลงทุนแบบ Target Date เป็นนโยบายการลงทุนทางเลือกใหม่ที่จัดสรรเงินลงทุนตามอายุของผู้ลงทุน หรือการจัดสรรเงินลงทุนระยะยาวเพื่อให้มีเงินเพียงพอหลังเกษียณ โดยเป็นนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการจะจัดพอร์ตการลงทุนตามช่วงอายุของผู้ลงทุนและจะปรับพอร์ตเมื่อช่วงอายุของผู้ลงทุนเปลี่ยนไป เนื่องจากแต่ละช่วงอายุสามารถรับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน ผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 | ฉบับที่ 71 / 2557
ก.ล.ต. กล่าวโทษ บริษัท เอ็น.เอ.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด (หรือ บริษัท เอ็น.เอ.ที.) และนายธีระยุทธ เหมพุทธ กรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ?ก.ล.ต. ได้รับการแจ้งเบาะแสและตรวจสอบพบว่าบริษัท เอ็น.เอ.ที. และนายธีระยุทธ ได้แสดงตนว่าเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า โดยทำการติดต่อชักชวนและโฆษณาให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าอ้างอิง และให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ www.fortunebullion.com โดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษบริษัท เอ็น.เอ.ที. และนายธีระยุทธ ต่อ ปอศ. เพื่อดำเนินคดีต่อไป และขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบุคคลดังกล่าวแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่โทรศัพท์ 0-2237-1199 เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนดำเนินคดีให้ถึงที่สุด?

นายวสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ?ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลาย ที่พบบ่อยคือการติดต่อ ชักชวนให้ประชาชนทั่วไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ทองคำล่วงหน้า น้ำมันดิบล่วงหน้า ด้วยอัตราผลตอบแทนสูงเกินจริง จึงขอเตือนให้ประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อและตรวจสอบว่าผู้ชักชวนดังกล่าวได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. หรือไม่ จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th ภายใต้หัวข้อ License Check หากพบว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยว่าทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207 เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป?

ก่อนหน้านี้ นายธีระยุทธ ถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษในฐานะกรรมการบริษัทยูเอส แอดวานซ์ จำกัด (US Advance Co., Ltd.) ในฐานความผิดเดียวกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 | ฉบับที่ 117 / 2557

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะแก้ไขประกาศ เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนข้ามประเทศในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างประกาศที่แก้ไขจะยกเลิกการจำกัดประเภทผู้ให้บริการโดยเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ตนถือ รวมทั้งเพิ่มหน่วยของโครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN CIS) เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6446 หรือทาง e-mailที่ lalidac@sec.or.th จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

ก.ล.ต. เผยผลงานวิจัย มธ. ชี้ตลาดหุ้นตอบสนองในทางบวกเมื่อรับรู้ข่าวบริษัทจดทะเบียนออกหุ้นกู้

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 | ฉบับที่ 118 / 2557

ก.ล.ต. จัด ?SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 2? ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ ?ซื้อหุ้นให้ดูบอนด์? พบราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอบสนองในทางบวกเมื่อประกาศออกหุ้นกู้ สนับสนุนโดยทฤษฎีการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์และผลเสียจากการก่อหนี้

ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า งานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 2 เป็นการจัดงานสัมมนาตามบันทึกความตกลง ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับตลาดทุน มุ่งนำไปใช้ได้จริง โดยทีมวิจัยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในประเด็น ?ซื้อหุ้นให้ดูบอนด์? ในปี 2556 ที่ผ่านมา การระดมทุนด้วยตราสารหนี้ได้รับความนิยมมาก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออกหุ้นกู้ระยะยาวมีมูลค่าระดมทุนเกือบ 5 แสนล้านบาท การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ลงทุนจากความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ที่ออกหุ้นกู้จะช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับบริษัทในการระดมทุนที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลที่จะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนก่อนการปรับเปลี่ยนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นกู้ ซึ่งจะมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *