เมืองไทยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีสูงสุด ประกันบำนาญ


เมืองไทยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีสูงสุด ประกันบำนาญ ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ประกันตลอดชีพ ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี ประกันชั่วระยะเวลา

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยภายหลังการประชุมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประจำไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ว่า ?ก.ล.ต. เร่งสร้างสภาพแวดล้อมให้บริษัทจัดการลงทุน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งการออกและปรับปรุงเกณฑ์ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับแนวทางสากลสามารถรองรับพัฒนาการของตลาดทุน อาทิ เพิ่มช่องทางการขายหน่วยลงทุนใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้มีผู้ให้บริการในลักษณะ Fund Supermart มากขึ้น เพิ่มจุดรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน เพิ่มกองทุนรวมประเภทใหม่ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายมากขึ้น อาทิ กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI fund) ซึ่งสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ GMS (Greater Mekong Subregion) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่จำกัดอัตราส่วนการลงทุน ตลอดจนกระตุ้นให้บริษัทจัดการเห็นโอกาสการทำธุรกิจในภูมิภาคผ่านกองทรัสต์เพื่อเป็นกลไกการระดมทุนสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ (Infrastructure Trust) เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นศูนย์เชื่อมโยงการระดมทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ขณะเดียวกับที่ผู้ลงทุนจะมีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ซึ่งคาดว่าประกาศที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้บังคับในต้นปี 2558?

?ก.ล.ต. ส่งเสริมให้บริษัทจัดการเห็นโอกาสธุรกิจในการใช้กองทุนรวมที่มีความหลากหลายของนโยบายการลงทุน เช่น กองทุนรวมการออมเพื่อการศึกษา กองทุนรวมการออมเพื่อดูแลสุขภาพ และกองทุนรวมรองรับเงินก้อนหลังเกษียณเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกทางการลงทุนให้กับประชาชนและเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาการออมของภาคประชาชนซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของประเทศ? นายวรพลกล่าว

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานไม่เปิดเผยความเสี่ยง และรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจ
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 | ฉบับที่ 6 / 2558
ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} ฐานไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะหลักทรัพย์และรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง)

ก.ล.ต. ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนของลูกค้าจาก บล.กิมเอ็งและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า {ก} แนะนำให้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant) โดยไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันทำการซื้อขายสุดท้ายและวันครบกำหนดอายุซึ่งเป็นข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่ง{ก} ยอมรับว่าแนะนำให้ลูกค้าซื้อ และไม่ได้แจ้งข้อมูลวันครบกำหนดอายุของ derivative warrant นอกจากนี้ จากการตรวจสอบไม่พบที่มาของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าจำนวนหลายราย ซึ่ง{ก} ชี้แจงว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งทางโทรศัพท์มือถือและโปรแกรมไลน์ และลูกค้าบางรายแจ้งวัตถุประสงค์ของการลงทุนไว้ล่วงหน้า แต่จากการตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการสนทนาเพิ่มเติมพบว่ามีบทสนทนาในลักษณะที่เป็นการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

การไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะของหลักทรัพย์ และการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} เป็นเวลา 5 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. กิมเอ็งได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของ {ก} แล้วเป็นเวลา 3 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบต่อไปอีกเป็นเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2558

*20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 | ฉบับที่ 7 / 2558
ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ก} สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บล. ฟินันเซีย)ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องรายงานสรุปข้อร้องเรียนจาก บล. ฟินันเซียและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ก} ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนแล้วจึงค่อยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นเหตุให้ลูกค้าขาดทุน โดยรายการซื้อขายส่วนใหญ่ไม่มีที่มาของคำสั่ง ซึ่ง {ก} ยอมรับว่า ลูกค้าอนุญาตให้ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ได้ หากเห็นว่ามีกำไรหรือมีแนวโน้มจะขาดทุน นอกจากนี้ ยังพบบทสนทนากับลูกค้าว่าได้ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าหลายรอบภายในวัน และส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาซื้อในเวลาใกล้เคียงกัน จนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเสียหาย ซึ่ง {ก} ได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (incentive) จำนวนมาก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของ incentive ทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าทุกราย

การรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ก} เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ฟินันเซีย สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของ {ก} ไปแล้ว เป็นเวลา 3 เดือน จึงเหลือระยะเวลาในการพักความเห็นชอบต่อไปอีกเป็นเวลา 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558

*ข้อ 20(1) และ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 | ฉบับที่ 8 / 2558
ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ก} สังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฐานไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและฐานไม่ได้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ

ก.ล.ต. ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนของลูกค้าจากกระทรวงการคลังและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า{ก} ให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมว่าไม่กระทบเงินต้น ขณะที่กองทุนรวมที่ลูกค้าซื้อเป็นกองทุนรวมผสม มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงและไม่คุ้มครองเงินต้น รวมทั้งไม่ได้ให้หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมดังกล่าวแก่ลูกค้าก่อนตัดสินใจลงทุน

การไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน เมืองไทยประกันชีวิต เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ก} เป็นเวลา 1 เดือน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558

*ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนในตราสารของกลุ่มประเทศ GMS
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ฉบับที่ 9 / 2558
ก.ล.ต. ผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและกองทุนส่วนบุคคลรายย่อยให้สามารถลงทุนในตราสารกลุ่มประเทศ GMS ได้

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์ การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สิน กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่าได้ ในอัตราส่วนการลงทุนที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยบริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มประเทศ GMS ในหนังสือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนได้รับทราบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนในตราสารกลุ่มประเทศ GMS ตลอดจนเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มประเทศ GMS ข้างต้น ตั้งแต่ร้อยละ 60 ของ NAV ขึ้นไป บริษัทจัดการจะต้องอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนเข้าใจ รวมถึงดำเนินการให้ผู้ลงทุนรับทราบความเสี่ยงก่อนการลงทุนด้วย

?การผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนสำหรับกองทุนรวมนี้ จะช่วยสร้างโอกาสและสนับสนุนการระดมทุนไปพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ GMS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูงได้ต่อไป? นายวรพลกล่าว

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติของ บล. กสิกรไทย พบว่า {ก} ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจำนวนหลายรายการ ซึ่ง {ก} ยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

การไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าอย่างครบถ้วน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนราย {ก} เป็นเวลา 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. กสิกรไทยได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของ {ก} แล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีกเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558 นอกจากนี้ {ก} ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนและดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนและห้ามการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้วย

*ข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555

เสริมความมั่นใจไปกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ไม่ว่าอาชีพอะไร ไลฟ์สไตล์แบบไหน

เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณ

*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คุ้มครอง โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี* พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 59 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ

เสริมความมั่นใจไปกับ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคฝีดาษลิง โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายครึ่งล้าน(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 42 บาท(2)

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ทั้งชดเชยรายวัน คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก OPD หรือคุ้มครองโรคร้าย Multiple CI ก็เลือกได้ตามใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหรือสูญเสียรายได้หากต้องลาหยุด เลือกจ่ายแบบรายเดือนได้สบาย ๆ ตามที่ไหว

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท(1)
ค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน(1) และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU
คุ้มครองเยอะขนาดนี้ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้
ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง 30 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันรายปี

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กตร้าแคร์ (N)
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 | ฉบับที่ 131 / 2557

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสิ้นสุดหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา 56 และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกัน และกำหนดหลักเกณฑ์รองรับการรับซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้สิ้นสุดหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สูงเกินกว่าประโยชน์ต่อสาธารณชน

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mailที่ corgov@sec.or.th จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2557

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การติดต่อและให้บริการลูกค้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 | ฉบับที่ 132 / 2557

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะรวบรวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสําหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นประกาศฉบับเดียวโดยปรับปรุงให้มีความรัดกุม เหมาะสมยิ่งขึ้น ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และการแนะนําการลงทุน การจัดส่งหลักฐานยืนยันการทําธุรกรรมของลูกค้า การให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน และการรับคําสั่งซื้อขายนอกสถานที่

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6311 หรือทาง e-mailที่ rangrong@sec.or.th จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2557

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้สั่งและไม่บันทึกการให้คำแนะนำ

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 | ฉบับที่ 133 / 2557

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ราย {ก} สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล. โกลเบล็ก) เนื่องจากตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ได้รับรายงานของ บล. โกลเบล็ก กรณีลูกค้าร้องเรียนผู้แนะนำการลงทุนราย {ก} พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า {ก} ตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่ง ซึ่ง {ก} ยอมรับว่าได้สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยไม่ได้สั่งจริง เนื่องจากติดต่อลูกค้าไม่ได้ ประกอบกับราคาของหลักทรัพย์ อยู่ในระดับที่ลูกค้าสนใจและน่าจะขายเพื่อทำกำไรได้เหมือนกับที่ลูกค้าเคยซื้อในช่วงเช้า และยอมรับอีกว่าได้แนะนำให้ลูกค้าขายหลักทรัพย์อีกหลักทรัพย์หนึ่ง เพื่อนำเงินมาชำระค่าซื้อจริง ซึ่งลูกค้าเห็นด้วยและสั่งทางโทรศัพท์มือถือให้ {ก} ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทำให้ไม่พบที่มาของคำสั่งจากลูกค้าสำหรับรายการขายดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *