UL Plus สมัครประกันชีวิตออนไลน์ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

UL Plus สมัครประกันชีวิตออนไลน์ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ประกันออนไลน์ สมัครประกันออนไลน์ ประกันชีวิต สมัครประกันชีวิต ประกันชีวิตออนไลน์ ขายประกันชีวิต ขายประกัน ตัวแทนประกันชีวิต ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ในปี 2559-2560 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) หรือ ประกันภัย 100 และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ พลัส…

Elite Health Plus เมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus เมืองไทยประกันชีวิต

Elite Health Plus เมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus เมืองไทยประกันชีวิต Unite Linked UDesign Elite ประกันโรคร้ายแรง ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 02.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารราชเทวี อพาร์ทเม้นท์ เลขที่ 488/18 ซอยเพชรบุรี 18 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร…

ประกันกลุ่ม เมืองไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันกลุ่ม เมืองไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครองชีวิต ประกันตลอดชีพ ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีสูงสุด ประกันบำนาญ ประกันชั่วระยะเวลา ออมเงินระยะสั้น ออมเงินระยะสั้นดอกเบี้ยสูง ออมเงินระยะยาว วางแผนเกษียณ ตะกาฟุล ตะกาฟุลเมืองไทย ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันโรคร้ายแรง สร้างมรดก ประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดก Unite Linked UDesign Elite Health Plus DHealth Plus เมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus เมืองไทยประกันชีวิต ประกันโรคร้ายแรง เลขาธิการ คปภ.…

ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต สมัครประกันออนไลน์

ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต สมัครประกันออนไลน์ ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน ประกันคุ้มครองชีวิต ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ประกันตลอดชีพ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ตนและคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าพบ นาย Pei Guang, Director General ของ China Insurance Regulatory Commission (CIRC) เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเขตปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลด้านต่างๆ…

ประกันภัยรถยนต์ ประกันออนไลน์ สมัครประกันออนไลน์ ประกันชีวิต

ประกันภัยรถยนต์ ประกันออนไลน์ สมัครประกันออนไลน์ ประกันชีวิต สมัครประกันชีวิต สมัครประกันชีวิตออนไลน์ ประกันชีวิตออนไลน์ ขายประกันชีวิต คปภ. ผนึกกำลังภาคธุรกิจประกันภัย จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการประกันภัยในยุคดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยผ่านการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมถึงเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันภัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยได้มีการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งปีนี้จัดในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น…

รับสมัครตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน

รับสมัครตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน ประกันคุ้มครองชีวิต ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าความเสี่ยงที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ให้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8 ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 เสนอ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต ช่วยแบ่งเบาภาระการคลังของประเทศในระยะยาว และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านกลไกของตลาดทุนได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาคัดเลือกโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฯ…

MTL Click เมืองไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

MTL Click เมืองไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตออนไลน์ ขายประกันชีวิต ขายประกัน ตัวแทนประกันชีวิต ประกันชีวิตออนไลน์ ที่ปรึกษาประกันชีวิต เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า หน่วยงานกำกับดูแลเองก็ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการกำกับดูแลด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรายงานว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่ (Dynamic Compliance) หรือที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “SupTech” หรือ Regulatory Technology for supervisors or regulators รวมทั้งต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลไม่เฉพาะในสาขาเดียวกัน แต่ต้องมีความร่วมมือกันในต่างสาขา (Cross-Sectoral…

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ประกันคุ้มครองชีวิต ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มและน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ“นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 ซึ่งจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2561 โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ สำนักงาน…

ประกันโรคร้ายแรง ประกันชีวิตออนไลน์ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ประกันโรคร้ายแรง ประกันชีวิตออนไลน์ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ขายประกันชีวิต ขายประกัน ตัวแทนประกันชีวิต ประกันชีวิตออนไลน์ ที่ปรึกษาประกันชีวิต ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัย ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะสั้น และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะยาว เช่น การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และประกันชีวิตแบบบำนาญที่ประชาชนสามารถนำหลักฐานการชำระเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตที่ประชาชนสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2552 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และเบี้ยประกันสุขภาพที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนทำประกันสุขภาพ…

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ปรึกษาวางแผนสุขภาพและการเงิน ประกันสุขภาพ ที่ปรึกษาประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะช่วงเข้มข้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าช่วงเวลาวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรื่นเริงเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้น ปีใหม่ 2561 สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม…