คุ้มครองตลอดชีพ 99/99

สร้างหลักประกัน ให้ครอบครัวที่คุณรัก

จุดเด่น

  • สร้างหลักประกัน ให้ครอบครัวที่คุณรัก
  • จ่ายเบี้ยสบายๆ ได้ความคุ้มครองชีวิต 100% ตั้งแต่เริ่ม
    ให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี และสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ยาวๆ
    สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 90 ปี
  • % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ไม่มี

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน เท่ากับ อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.52
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน เท่ากับ อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.27
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับ อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.09
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 1 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 2
ถ้า ≥ 5 ปัดขึ้น ถ้า < 5 ปัดลง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 90 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท

3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
(ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดของทั้งกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 200 บาท)

5. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

6. เกณฑ์การซื้อ : ผู้ขอเอาประกันภัยจำเป็นต้องซื้อแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 พร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีขั้นต่ำของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องมากกว่า 5,000 บาท และไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลัก หรือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า)
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น โดยไม่อนุญาตให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพทุกสัญญาเพิ่มเติม ที่ขายสำหรับอายุ 30 วัน – 10 ปี
2.สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ คิดส์

7. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต ยกเว้นปีแรกอนุญาตเฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้นและอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

8. หลักเกณฑ์การนับทุนรวม : สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 81 ปี – 90 ปี สามารถซื้อแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 และแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/7 ทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่านทุกช่องทาง แล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท ต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน

สมัครที่นี่