คุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

รายได้แบบไหน ก็สร้างความมั่นคง ให้ลูกหลานได้

จุดเด่น

 • คุ้มสุดๆ จ่ายนิดเดียว ก็สามารถรับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า หมดปัญหาหากเป็นผู้มีรายได้น้อย
 • คุ้มครองชีวิต สร้างหลักประกันไว้ให้ลูกหลาน คลายกังวลกับภาระต่างๆ หากสียชีวิตก่อนวัยอันควร
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-70 ปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย

    ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย       10 ปี

    ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย       10 ปี

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

 • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 วัน – 70 ปี
 • รายปี

อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

 • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 วัน – 70 ปี
 • รายเดือน

อัตราเบี้ยทุพพลภาพคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

 • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 15 – 59 ปี
 • รายปี

อัตราเบี้ยทุพพลภาพคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10

 • เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 15 – 59 ปี
 • รายเดือน

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย 

 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย           : 30 วัน – 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ      : รายปี 50,000 บาท  และจำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

                                                           : รายเดือน 500,000 บาท  และจำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200

 1. การชำระเบี้ยประกันภัย       : รายปี และรายเดือนเท่านั้น
 2. การตรวจสุขภาพ                     

       4.1 การตรวจสุขภาพ       : เป็นไปตามคำสั่งที่ 246/2559 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกัน ครั้งที่ 2/2559

                                                  (ตามตารางปกติ) 

       4.2 การนับจำนวนเงินอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

        4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : ไม่ใช่กรมธรรม์แบบอัตราเบี้ยประกันภัยสูง

 1. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 2. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ โดย

     6.1 การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ เท่ากับ 50,000 บาท

     6.2 ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

8.เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต :   อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ

                                                                                   อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385
รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391