คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15

รายได้แบบไหน ก็สร้างความมั่นคง ให้ลูกหลานได้

จุดเด่น

 • คุ้มสุดๆ จ่ายนิดเดียว ก็สามารถรับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า หมดปัญหาหากเป็นผู้มีรายได้น้อย 
 • คุ้มครองชีวิต สร้างหลักประกันไว้ให้ลูกหลาน คลายกังวลกับภาระต่างๆ หากสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-60 ปี 

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย

    ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย        15 ปี

    ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย        15 ปี

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี      : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

 1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย
  : 30 วัน – 60 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
  : 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย
  : รายปีและรายปีเท่านั้น
 1. การตรวจสุขภาพ                     

    4.1 การตรวจสุขภาพ
: เป็นไปตามคำสั่งที่ 246/2559 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกัน ครั้งที่  2/2559

                                           (ตามตารางปกติ)

    4.2 การนับจำนวนเงินอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ   

: 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

    4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ     

: ไม่ใช่กรมธรรม์แบบอัตราเบี้ยประกันภัยสูง

 1. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 2. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น โดย

    6.1 สำหรับการแนบท้ายด้วยสัญญาเพิ่มเติม จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 เท่ากับ 50,000 บาท

    6.2 ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 2. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต
  :   อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ
   อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385

รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391