คุ้มครองภายในระยะเวลา 5/5

รายได้แบบไหน ก็สร้างความมั่นคง ให้ลูกหลานได้

จุดเด่น

  • คุ้มสุดๆ จ่ายนิดเดียว ก็สามารถรับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า หมดปัญหาหากเป็นผู้มีรายได้น้อย 
  • คุ้มครองชีวิต สร้างหลักประกันไว้ให้ลูกหลาน คลายกังวลกับภาระต่างๆ หากสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-80 ปี 

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย

   ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย    5 ปี

   ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย    5 ปี

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี      : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย 

  1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย

: 30 วัน – 80 ปี

  1. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

: รายปี 50,000 บาท  และจำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

: รายเดือน 500,000 บาท  และจำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

  1. การชำระเบี้ยประกันภัย

: รายปีและรายเดือนเท่านั้น

  1. การตรวจสุขภาพ                                    

4.1 การตรวจสุขภาพ      

: เป็นไปตามคำสั่งที่ 246/2559 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกัน ครั้งที่  2/2559

    (ตามตารางปกติ)

 4.2 การนับจำนวนเงินอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ     

: 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ  : ไม่ใช่กรมธรรม์แบบอัตราเบี้ยประกันภัยสูง

  1. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
  2. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น โดย

6.1 สำหรับการแนบท้ายด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ จำนวนเงินเอาประกันภัขั้นต่ำของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 5/5 เท่ากับ 50,000 บาท

 6.2 สำหรับการแนบท้ายด้วยสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแบบประกันภัย                                               คุ้มครองภายในระยะเวลา5/5 เท่ากับ 500,000 บาท

6.3 ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์

  1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

 เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต :   

อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ

 อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385

รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391