เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

รับเงินจ่ายคืนทุกปี มีเงินก้อน

จุดเด่น

ออมเงินง่าย จ่ายเบี้ยสบายใจพร้อมความคุ้มครองตลอดสัญญา

 • รับเงินจ่ายคืนทุกปี รวม 33% และเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 150%
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุดถึง 183%
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 150%
 • ฟรี..รับผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1เดือน – 65 ปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

 1. กรณีเสียชีวิต 

ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์ตามตาราง หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
1-10 100
11-25 150
 1. กรณีมีชีวิตอยู่

2.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
1-10 1
11-20 1.5
21-24 2

2.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 150 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย เมืองไทยซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ทุกจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 4. การพิจารณารับประกันภัย

4.1 การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

4.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 100% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : ไม่ใช่อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

 1. บริษัทฯ สามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard) เฉพาะอายุเริ่มตารางด้านล่าง
เพศ อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัยที่สามารถพิจารณา

รับประกัน กรณีภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (ปี)

ชาย 0-51
หญิง 0-56
 1. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385
รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391