ดี แคร์ (D Care)

ให้คุณเลือกความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ัายแรงที่กังวลได้ตามต้องการ

จุดเด่น

เพราะเราแคร์… เราจึงให้คุณเลือก ความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ายแรงที่คุณกังวลเองได้
จึงออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครอง ในกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้อย่างตรงใจ

 • แคร์กันไปยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึง อายุ 81 ปี
 • เลือกแคร์ผลประโยชน์สูงสุด 200%*
 • เลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามความต้องการ
 • กลุ่มโรคมะเร็ง
 • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
 • กลุ่มโรคอื่นๆ หรือกลุ่มโรคยอดฮิต
 • เลือกแผนความคุ้มครองระยะโรคร้ายได้เอง
 • ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรง หรือระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว

* กรณีซื้อความคุ้มครองแบบ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง และไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้นมาก่อน

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่าย  เบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะรุนแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดฃและหัวใจ ระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

7.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และ ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น ตามข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง

7.2 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรง เท่ากับร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หัก ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วตามความคุ้มครองข้อ 7.1 กลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

8.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้น ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้น ตามข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง

8.2 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะรุนแรง ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะรุนแรง เท่ากับร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หัก ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้ว ตามความคุ้มครองข้อ 8.1 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

9.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้น ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญระยะเริ่มต้นตามข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง

9.2 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรง ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญระยะรุนแรง เท่ากับ ร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หัก ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วตามความคุ้มครองข้อ 9.1 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้น(ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนอวัยวะสำคัญระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

10.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น ตามข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง

10.2 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง เท่ากับ ร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หัก ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วตามความคุ้มครองข้อ 10.1 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

11.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคอื่นๆระยะเริ่มต้น ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นตามข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง

11.2 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคอื่นๆระยะรุนแรง ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง เท่ากับร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หัก ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วตามความคุ้มครองข้อ 11.1 กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้น  (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงอีก

 • กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

12.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครอง กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นตามข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง

12.2 ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

          หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง เท่ากับร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วตามความคุ้มครองข้อ 12.1 กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงอีก

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

 1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี

ทั้งนี้ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี (แต่ไม่เกินความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลัก)

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรง :
 • สำหรับความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงระยะรุนแรง : 500,000 บาท
 • สำหรับความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง : 250,000 บาท
 1. การชำระเบี้ยประกันภัย        : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามแบบประกันภัยหลัก)

ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดของทั้งกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 200 บาท

 1. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัยกรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 1. การตรวจสุขภาพ : การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมเพื่อตรวจสุขภาพพิจารณาจาก จำนวนเงินเอาประกันชีวิตที่ขอเอาประกันภัยใหม่รวมกับจำนวนเงินเอาประกันชีวิตทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับภายใน 1 ปี หรือ จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) ที่ขอเอาประกันภัยใหม่ รวมกับ จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงดี แคร์ (D Care) ทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับภายใน 1 ปี รวมกับ จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ ทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ ภายใน 1 ปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

หมายเหตุ : เนื่องจากกลุ่มโรคร้ายแรง ตั้งแต่กลุ่มที่ 7 -12 ของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) มีการจ่ายผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละกลุ่มโรคเท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนั้น จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) สำหรับการพิจารณาการตรวจสุขภาพ จะพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของกลุ่มโรคร้ายแรงกลุ่มที่ 1 – 6 รวมกับ สองเท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของกลุ่มโรคร้ายแรงกลุ่มที่ 7 – 12

 1. ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงดี แคร์(D Care) ได้มากกว่า 1 สัญญา อย่างไรก็ตามจะมีข้อจำกัดว่า หากมีการเลือกซื้อกลุ่มโรคยอดฮิตแล้ว ไม่ว่าจะเป็นระยะรุนแรง หรือ  ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง หรือซื้อทั้ง 2 กลุ่มพร้อมกันแล้วผู้ขอเอาประกันจะไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงดี แคร์ (D Care) ในกลุ่มอื่นได้อีก ทั้งนี้ จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดในแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรงตามตารางข้างล่างนี้
ลำดับที่ ผลประโยชน์ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
1 กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม

ตั้งแต่กลุ่มที่ 1-5 ไม่เกิน

10,000,000 บาท

2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะรุนแรง
3 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรง
4 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง
5 กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง
6 กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

7 กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม

ตั้งแต่กลุ่มที่ 7 -11 ไม่เกิน

2,500,000 บาท

8 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
9 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
10 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
11 กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง
12 กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม

ไม่เกิน 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) ทุกสัญญา กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงอื่นทุกกรมธรรม์แล้ว มีเงื่อนไขดังนี้

 • อายุ 30 วัน – 15 ปี : จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • อายุ 16 ปี ขึ้นไป : จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมจะต้องไม่เกิน 20,000,000 บาท

หมายเหตุ : เนื่องจากกลุ่มโรคร้ายแรง ตั้งแต่กลุ่มที่ 7 -12 ของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) มีการจ่ายผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละกลุ่มโรคเท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนั้น จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) สำหรับการพิจารณาจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม ร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ จะพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของกลุ่มโรคร้ายแรง กลุ่มที่ 1 – 6 รวมกับ สองเท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของกลุ่มโรคร้ายแรงกลุ่มที่ 7 – 12

 1. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายได้ทั้งกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์เดิม ทั้งนี้ เงื่อนไขของแบบประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถแนบท้ายได้มีดังนี้

     7.1 แบบประกันภัยหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป

          ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย

     7.2 ระยะเวลาเอาประกันภัยนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต   :   อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ

                                                                                  อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่