ตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15

ผู้รู้จักเก็บออม จะไม่ยากจน

จุดเด่น

ผู้รู้จักเก็บออมจะไม่ยากจน

 • แผนออมทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตให้กับตัวท่านและครอบครัว
 • ความคุ้มครองชีวิต 100% เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว
 • ครบสัญญา รับฮิบะห์ 100% พร้อมเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ตามสัญญาตะกาฟุล
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • เงินสมทบของแบบตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15 สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต
บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลหรือ มูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
บริษัทจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล 

หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) และขยายเวลา (ETI) ได้ และไม่สามารถกู้ยืมเิงนในกรมธรรม์ได้

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลรายปี

จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลรายปี ต่อ
จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท
120,000 – 299,999 บาท ไม่มี
300,000 – 499,999 บาท 1
500,000 – 999,999 บาท 1.25
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 1.5

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับเป็นสมาชิกตะกาฟุล : อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 2. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 150,000 บาท
 3. ระยะเวลาสัญญาตะกาฟุล : 20 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล : 15 ปี
 5. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน 
 6. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 7. พิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลกรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 8. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ตามเงื่อนไขการพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกฯของสัญญาเพิ่มเติมนั้น 
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม

การชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต 

อนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2382