โครงการเมืองไทยตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5

ออมทรัพย์ระยะสั้น ควบคู่กับความคุ้มครอง

จุดเด่น

แผนการออมชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม

  • แผนออมทรัพย์สำหรับผู้ที่ต้องการออมเพื่อไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์
  • ความคุ้มครองชีวิต 100% เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว
  • ครบสัญญา รับฮิบะห์ 100% พร้อมเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ตามสัญญาตะกาฟุล
  • สมัครง่าย เงินสมทบตะกาฟุลเท่ากันทุกเพศ ทุกวัย
  • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 ปี – 70 ปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล
บริษัทสัญญาว่าจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
บริษัทสัญญาว่าจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลและเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) และขยายเวลา (ETI) ได้ และไม่สามารถกู้ยืมเงินในกรมธรรม์ได้

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเงินสมทบตะกาฟุลของโครงการเมืองไทยตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5 ต่อจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท

อายุ (ปี)  รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  รายเดือน 
1 – 70 ปี  199.00 101.49 51.74 17.512

ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุล : 

จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลรายปี ต่อ จำนวนเงินหลักประกัน  ตะกาฟุล 1,000 บาท
150,000 – 199,999 บาท ไม่มี
200,000 – 299,999 บาท ไม่มี
300,000 – 499,999 บาท 1
500,000 บาทเป็นต้นไป 2

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุที่รับเป็นสมาชิกตะกาฟุล : อายุ 1 ปี – 70 ปี
2. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 150,000 บาท
3. ระยะเวลาสัญญาตะกาฟุล : 5 ปี
4. ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล : 5 ปี
5. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
6. อัตราเงินสมทบตะกาฟุล : คงที่ตลอดสัญญา
7. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
8. พิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลกรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
9. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม

การชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต
อนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2382