ตะกาฟุลอิห์ซาน (ปลดหนี้)

ทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณ และสร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก

จุดเด่น

แผนความคุ้มครองที่อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 • ความคุ้มครองชีวิตเป็นไปตามจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลง
 • ครบสัญญารับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ตามสัญญาตะกาฟุล
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 20 – 65 ปี แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับระยะเวลาสัญญาตะกาฟุลแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เฉพาะสัญญาตะกาฟุลที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

 1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต 

ความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงในแต่ละเดือนและเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

 1. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล

ความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงในแต่ละเดือนและเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) และสัญญาเป็นที่สิ้นสุด

 1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา 

บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล 

หมายเหตุ : ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) และขยายเวลา (ETI) ได้ และไม่สามารถกู้ยืมเงินในกรมธรรม์ได้

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับเป็นสมาชิกตะกาฟุล : 20 – 65 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมกับระยะเวลาสัญญาตะกาฟุลแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
 2. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 200,000 บาท
 3. ระยะเวลาสัญญาตะกาฟุล : 2-20 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล : ครั้งเดียว
 5. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี
 6. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 7. พิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลกรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 8. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม

การชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต 

ไม่อนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิตแลไม่ะอนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2382