ตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10 (มีเงินปันผลพิเศษ)

มั่นใจได้อย่างไร ว่าคนข้างหลังจะยังอยู่ได้ถ้าไม่มีคุณ

จุดเด่น

เพราะชีวิตไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมเพื่อคนที่คุณรักจึงสำคัญ

  • แบ่งเบาภาระหนี้สิน ยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน
  • ชำระเงินสมทบฯไม่แพง แต่ได้รับความคุ้มครองคุ้มค่า
  • กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)
  • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน – 70 ปี
  • เงินสมทบของแบบตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10 (มีเงินปันผลพิเศษ) สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

           หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต บริษัทสัญญาว่าจะมอบฮิบะห์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล หรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น หรือจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล

          หากสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลรายปี  :  ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

1. อายุเริ่มของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล :  30 วัน  – 70 ปี

2. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล                     :  รายปีเท่านั้น

3. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ      :  50,000 บาท   ทั้งนี้ จำนวนเงินสมทบตะกาฟุลรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

4. การพิจารณารับสมาชิกตะกาฟุล

4.1 การตรวจสุขภาพ :    เป็นไปตามคำสั่งที่ 246/2559 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกัน ครั้งที่ 2/2559 (ตารางปกติ)

4.2 การนับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลในการตรวจสุขภาพ :  100 % ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล  ณ วันเริ่มต้นสัญญาตะกาฟุล                                           

4.3 ประเภทของแบบตะกาฟุลสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ   : ไม่ใช่แบบอัตราเงินสมทบตะกาฟุลสูง 

5. บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)

6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาตะกาฟุลได้ โดยจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำของแบบตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10 (มีเงินปันผลพิเศษ) เท่ากับ 50,000 บาท

7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

การชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต 

เงื่อนไขการชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต    :    อนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต และอนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2382