ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูแอล พลัส (UL Plus)

 ได้รับเงินเท่ากับ ทุนประกัน + มูลค่าการลงทุน

จุดเด่น

  • อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 75 ปี
    ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปีหรือ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอจะชำระค่าใช้ของกรมธรรม์
    ระยะเวลาชำระเบี้ย : 99 ปีหรือ ตามความต้องการของลูกค้า
    การชำระเบี้ย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
    ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ได้รับเงินเท่ากับ ทุนประกัน + มูลค่าการลงทุน

หมายเหตุ :  ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
* ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

 

สมัครที่นี่