มัลติเพิล ซีไอ

คุ้มครอง 35 โรคร้าย ตั้งแต่ตรวจพบ สูงสุด 4 เท่า!

จุดเด่น

 

รับมือหลายโรคร้ายอย่างสบายใจ ในราคาสบายกระเป๋า

 

 • ครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 4 กลุ่ม 35 โรค!
 • รับทันที 100 % เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คุ้มครองสูงสุด 400 %
 • หยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 แต่ยังได้รับความคุ้มครองสำหรับ กลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี โดยรับผลประโยชน์กลุ่มละครั้ง
 • จ่ายเบี้ยสบายๆ เริ่มต้นเพียงปีละ 67 บาท
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 7 – 65 ปี (ต่ออายุได้จนถึง 79 ปีให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 80ปี)

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

“ความคุ้มครอง” ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขข้อบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทได้รับหลักฐานทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากที่บริษัทได้ทำการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยครั้งที่ 1 แล้วผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้อีก สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะมีผลบังคับและให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขดังนี้  1. ความคุ้มครองของกลุ่มของโรคร้ายแรงที่มีการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีรายชื่อโรคนั้นอยู่จะสิ้นสุดลงโดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับความคุ้มครองในโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคร้ายแรงกลุ่มอื่น ๆ

 1. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้รวมไม่เกิน 4 ครั้งและสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละกลุ่มของโรคร้ายแรงเท่ากับ 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์โรคร้ายแรงในกลุ่มของโรคร้ายแรงที่ยังมิได้การจ่ายไม่เกิน 10 ปี หลังจากที่มีการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งที่ 1 ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องยังไม่สิ้นสุดผลบังคับไปก่อนตามเงื่อนไขการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม

 การจัดกลุ่มของโรคร้ายแรง

   กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ

 1. การผ่าตัดเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Bypass Surgery)
 2. หัวใจวาย (Heart Attack)
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement)
 5. การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)
 6. ความดันโลหิตสูงของเลือดแดงในปอด (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 7. การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplant)
 8. อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

           กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคมะเร็ง

 1. มะเร็ง (Cancer)
 2. เนื้องอกในสมอง (Benign Tumor of The Brain)

           กลุ่มที่ 3 กลุ่มเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต

 1. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (Major Organ Transplant)
 2. โรคถุงน้ำในไตชั้นกลาง (Medullary cystic kidney)
 3. โรคปอดเรื้อรัง (Chronic lung disease)
 4. โรคตับเรื้อรัง (Chronic Liver Disease)
 5. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 6. ไตวาย (Kidney Failure)

           กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคร้ายแรงอื่น ๆ

 1. ภาวะอะแพลลิก หรือ ภาวะเสมือนพืช (Apallic Syndrome)
 2. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
 3. โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anemia)
 4. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 5. ตาบอด (Blindness)
 6. อาการหมดสติ (Coma)
 7. หูหนวก (Deafness)
 8. สมองอักเสบ (Encephalitis)
 9. อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
 10. แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
 11. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
 12. โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)
 13. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Muscular Dystrophy)
 14. อัมพาต (Paralysis)
 15. โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 16. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 17. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 18. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)
 19. โรคลูปัส หรือโรค SLE (Systemic Lupus Erythematous) มีภาวะไตอักเสบร่วมด้วย

แผนความคุ้มครอง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย :  7 – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 79 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
 2. กลุ่มอาชีพ : กลุ่มอาชีพ 1 และ 2
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัย/ ผลประโยชน์ขั้นต่ำ : 100,000
 4. ระยะเวลาเอาประกันภัย :  ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย  : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน ตามกรมธรรม์หลัก           
 6. ความคุ้มครอง :  

   6.1 ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเป็นโรคร้ายแรง 35 โรคตามรายละเอียดกรมธรรม์

   6.2 ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยอีกไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเป็นโรคร้ายแรงอีก 3 กลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลือ ภายใน 10 ปีนับจากการจ่ายสินไหมครั้งแรก 

 1. การแนบท้ายกรมธรรม์ : ได้ทั้งกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับและกรมธรรม์ใหม่
 2. การตรวจสุขภาพ :

   8.1 ซื้อพร้อมกรมธรรม์หลักพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก

   8.2 ซื้อหลังกรมธรรม์หลักไม่เกิน 90 วันไม่ตรวจสุขภาพ

   8.3 ซื้อหลังกรมธรรม์หลักเกิน 90 วันต้องนำส่งใบตรวจสีฟ้า

 1. อัตราเบี้ยประกันภัย : เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขอื่นๆ :บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นใน ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้(Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

สมัครที่นี่