เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90

สร้างหลักประกัน ตลอดเส้นทางของชีวิต

จุดเด่น

 • พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิต
 • จ่ายเบี้ยประกันไม่แพง
 • สร้างหลักประกันเงินล้าน ให้กับครอบครัวได้สบายๆด้วยเงินครบสัญญา 100%
 • คุ้มครองชีวิต 100% ยาวนานถึงครบอายุ 90 ปี
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน – 80 ปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
 • ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
  ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

อัตราเบี้ยประกันภัย

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด

อัตราเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.52
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.27
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.09
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน เก็บค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 3
ถ้า ≥ 5 ปัดขึ้นแต่ถ้า < 5 ปัดลง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ถ้า ≥ 5 ปัดขึ้นแต่ถ้า < 5 ปัดลง

อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ)
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาทขึ้นไป

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
7. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385
รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391