เมืองไทย สไมล์ เซฟเวอร์ 20/16

ถึงจะมีเงินน้อย แต่ก็สร้างเงินออมได้

จุดเด่น

เริ่มต้น…สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ

 • เบี้ยไม่แพง แม้เริ่มทำงานก็ออมเงินก้อนได้
 • 20 ปี สร้างเงินออมได้ถึง 120%*
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น ระหว่างสัญญา สูงสุดถึง 120%*
 • ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้**
 • ทำได้ตั้งแต่ 1 เดือน – 60 ปี
 • สามารถชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตและชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

หมายเหตุ   :

* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1. กรณีเสียชีวิต 

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่  ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 
1 – 10

11 – 20

100

120

2. กรณีมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 120 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย เมืองไทย สไมล์ เซฟเวอร์ 20/16

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ทุกจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 เดือน – 60 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 120,000 บาท
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 20 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 16 ปี
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 6. การพิจารณารับประกันภัย

6.1 การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

6.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ  : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

6.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ  : ไม่ใช่อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

 1. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้(Sub-Standard) เฉพาะอายุเริ่มต้นตามตาราง :
เพศ อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัยที่สามารถพิจารณารับประกัน กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (ปี)
ชาย 0-47
หญิง 0-53
 1. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต   : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต และอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385
รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391