ออมทรัพย์ 20/14

สร้างวินัยในการออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต

จุดเด่น

ชำระเบี้ยสบายๆ ด้วยการออมพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต

 • สร้างวินัยในการออมเงิน อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 14 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ยาวนานถึง 20 ปี
 • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 100%
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน – 65 ปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

1. กรณีกรมธรรม์มิได้เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือกรมธรรม์ขยายเวลา     

    1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

          ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย

    1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา 

          ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีกรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ 

    ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินผลประโยชน์ต่างๆเหมือนเดิมดังที่ได้กล่าวข้างต้นแต่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับมูลค่าเงินสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์

3. กรณีกรมธรรม์เปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 

    เมื่อกรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองมรณะกรรมเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยและระยะเวลาความคุ้มครองที่ขยายเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ ในกรณีที่ขยายเวลาได้จนครบสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดหากมีมูลค่าครบกำหนดสัญญาตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ บริษัทฯจะคืนเงินดังกล่าวให้ 

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ทุกจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : อายุ 20 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 14 ปี
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา
 7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 9. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385
รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391