อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite health Plus)

พลัสความคุ้มครองตามต้องการ เลือกการรักษาได้ทั่วโลก

จุดเด่น

 • คุ้มครองโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน IPD     
  • ห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000 – 25,000 บาทต่อวัน
  • ห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) เหมาจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน
 • คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก OPD
  • เข้าถึงเทคโนโลยีการรักษา การรักษามะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) เคมีบำบัดการวินิจฉัยโรคแบบ MRI และ CT Scan
  • เหมาจ่ายราบปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ตามแผนที่เลือก
 • เลือกประเทศที่ต้องการรักษาได้ จาก 4 พื้นที่ทั่วโลก

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง

      ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บหรือการป่วยเมื่อพ้นระยะเวลา ที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไป สำหรับรายการผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

 

1.ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ดังนี้

หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวดย่อยที่ 1.1 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

หมวดย่อยที่ 1.2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ดังนี้

หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับ ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพการแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพื่อการวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัย ค่าตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า ค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าว (ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัย

หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาพยาบาลด้วยรังสีร่วมเพื่อการรักษา รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการรักษา (รวมถึงการฝังแร่) ค่ากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ค่าบริการโลหิต ค่าบริการเครื่องมือแพทย์ ค่าบริการกายอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาลบำบัดการรักษา และค่าบริการทางการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ

หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ แต่ไม่รวมถึงค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ดังนี้

     – เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เครื่องกระตุกหัวใจ(Defibrillator) หรือเครื่องกระตุ้น (Pacemaker) ที่อยู่ภายนอกร่างกาย

     – อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม

     – เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2) เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เครื่องช่วยฟัง แว่นตา คอนแทคเลนส์ เลนส์แว่นตา เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย 

     – อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน เพื่อใช้รักษาต่อเนื่องหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น

หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) เพื่อการตรวจรักษา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ในขณะที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนี้

 

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และทำหัตถการในขณะที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

หมวดย่อยที่ 4.1  ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องทำหัตถการ และค่าบริการเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดและห้องทำหัตถการ

หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดที่ใช้เพื่อทำการผ่าตัด(ศัลยกรรม) หรือหัตถการ

หมวดย่อยที่ 4.3  ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม  และหัตถการ(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าธรรมเนียมในการศัลยกรรมและการทำหัตถการของแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (ถ้ามี) ตามที่แพทย์หรือแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดเรียกเก็บจริง

หมวดย่อยที่ 4.4  ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าผู้ประกอบวิชาชีพวิสัญญีแพทย์ สำหรับแพทย์วางยาสลบหรือระงับความเจ็บปวด ในการผ่าตัดและการทำหัตถการของแพทย์

หมวดย่อยที่ 4.5  ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุจากการที่อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยการใช้ Haematopoietic Stem Cells ภายหลังการทำ Bone Marrow Ablation

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

          กรณีผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

 1. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ดังนี้

หมวดย่อยที่ 6.1  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับ ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพการแพทย์ ค่าบริการรังสีร่วมเพื่อการวินิจฉัย ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัยตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า ค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าว (ถ้ามี) และค่าบริการทางการแพทย์อื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น

หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

          ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยครั้งนั้น

หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล สำหรับการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าบริการกายภาพบำบัด ค่าบริการกิจกรรมบำบัด ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัด ค่าเครื่องมือและเวชภัณฑ์ สำหรับการรักษาต่อเนื่องในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 

          ทั้งนี้ไม่รวมถึงจิตวิทยาคลินิก

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด 

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (รวมถึงการฝังแร่รักษามะเร็ง) ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับรังสีแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาด้วย

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึง การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

          ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาด้วย 

หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องใช้รถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เกิดขึ้นในขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยต้องเกี่ยวเนื่องโดยตรงและสอดคล้องกับการบาดเจ็บหรือการป่วยอันเป็นเหตุของการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือการป่วย โดยการผ่าตัดเล็ก

รายละเอียดความคุ้มครองของ “บันทึกสลักหลัง” ขยายความคุ้มครอง ที่แนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน

ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์เทียม (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่าเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เทียมที่ได้ใช้ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

          บริษัทจะจ่ายค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม) (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่าห้องพักสำหรับบิดาหรือมารดา 1 ท่านในขณะที่บุตรรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่าฟื้นฟูสภาพและการบำบัดอื่นๆ เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และอรรถบำบัด (การแก้ไขการพูด) หลังจากการบาดเจ็บหรือการป่วย เช่น เส้นเลือดในสมองแตก และจะจ่ายสำหรับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลที่มีบริการฟื้นฟูสภาพเท่านั้น

ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน (สำหรับแผน 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษาทั้งหมดที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตเวช

ผลประโยชน์หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล

ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นในที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยโดยพยาบาลวิชาชีพ

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

          บริษัทจะจ่ายค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาอย่างทันที (ภายใน 7 วัน) โดยแพทย์

ค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

          บริษัทจะจ่ายค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง สำหรับการเข้าพบแพทย์เพื่อการรักษาอาการของโรคหรือการบำบัดรักษาโดยแพทย์ผ่านโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่บริษัทกำหนด และค่าปรึกษาแพทย์ท่านอื่นอีกเพียง 1 ท่านสำหรับอาการเดียวกัน (Second Opinion)

ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง

          บริษัทจะจ่ายค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูงอันได้แก่ การตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจด้วยเครื่อง Positron Emission Tomography (PET) และการตรวจการเดิน (Gait scans) สำหรับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก

ค่ากายภาพบำบัด (สำหรับแผน 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่ากายภาพบำบัด หากผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการกายภาพบำบัด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพและมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย ภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาโรค

การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก (สำหรับแผน 3 และ 4)

          บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก โดยการรักษาดังกล่าวต้องปฏิบัติโดยแพทย์ และได้รับการควบคุมดูแลทางการแพทย์จากแพทย์เฉพาะทาง

 

รายละเอียดผลประโยชน์ในประกาศคำสั่งนี้ เป็นเพียงการสรุปโดยย่อเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง คำจำกัดความ และข้อยกเว้น ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

แผนความคุ้มครอง

ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งผลประโยชน์หมวดย่อยที่ 1.1 และ 1.2 รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าห้อง  และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ: ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทย เท่านั้น

รวมทุกรายการ

ไม่เกิน

10,000 บาท

ต่อวัน

หรือ

ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน

(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

รวมทุกรายการ

ไม่เกิน

12,000 บาท

ต่อวัน

หรือ

ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน

(แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า)

รวมทุกรายการ

ไม่เกิน

15,000 บาท

ต่อวัน

หรือ

ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน

(แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า)

รวมทุกรายการ

ไม่เกิน

25,000 บาท

ต่อวัน

หรือ

ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล

ต่อวัน

(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์  จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1)สำหรับกลับบ้าน 100,000 บาท สูงสุด 30 วัน
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง สูงสุด 365 วัน
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง        
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่ายตามจริง 1 ครั้งตลอดชีวิต
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น

(ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)           

จ่ายตามจริง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่  11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่  12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน   จ่ายตามจริง
หมวดที่  13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง
การมีส่วนร่วมจ่าย
ความรับผิดส่วนแรก (กำหนดเป็นจำนวน – บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ไม่มี
ค่าใช้จ่ายร่วม (กำหนดเป็นอัตราร้อยละ – ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง) ไม่มี
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 20,000,000

บาท

40,000,000

บาท

75,000,000

บาท

100,000,000

บาท

ตารางผลประโยชน์ของ “บันทึกสลักหลัง” ขยายความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์เทียม ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง

สูงสุด 100,000 บาทตลอดชีวิต

จ่ายตามจริงสูงสุด150,000 บาทตลอดชีวิต จ่ายตามจริงสูงสุด200,000 บาทตลอดชีวิต
ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง

เมื่อรวมผลประโยชน์กับหมวดที่ 3 แล้วไม่เกิน 365 วัน

ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม) ไม่คุ้มครอง 5,000 บาท ต่อวัน
ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง

สูงสุดไม่เกิน 28 วันต่อโรค

ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน ต่อ 1 โรค ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 75,000 บาทสูงสุด 300,000 บาทตลอดชีวิต 100,000 บาทสูงสุด 400,000 บาทตลอดชีวิต
ผลประโยชน์หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่คุ้มครอง 3,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 40 วันต่อปีกรมธรรม์ 4,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 40 วันต่อปีกรมธรรม์ 5,000 บาท

ต่อวัน สูงสุด 40 วันต่อปีกรมธรรม์

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง
ค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง

รวมไปถึง ค่าวินิจฉัย และค่ายา

ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง สูงสุด 2 ครั้ง

ต่อวัน และ สูงสุด

20,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์

จ่ายตามจริง สูงสุด 2 ครั้ง

ต่อวัน และ สูงสุด

40,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์

จ่ายตามจริงสูงสุด 2 ครั้ง

ต่อวัน และ 360 ครั้งต่อปีกรมธรรม์

ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง จ่ายตามจริง
ค่ากายภาพบำบัด ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน) จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และ

การจัดกระดูกต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย

ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000 บาท 40,000 บาท
ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ รวมกับผลประโยชน์ใน

บันทึกสลักหลังนี้ สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

20,000,000

บาท

40,000,000

บาท

75,000,000

บาท

100,000,000

บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของบันทึกสลักหลัง ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)

สำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2

อายุ (ปี) เพศหญิง
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
15-19 54,482 88,280 28,331 45,906 14,710 23,836 4,903 7,945
20-24 66,480 106,048 34,570 55,145 17,950 28,633 5,983 9,544
25-34 60,681 96,128 31,554 49,987 16,384 25,955 5,461 8,652
35-49 58,135 85,809 30,230 44,621 15,696 23,168 5,232 7,723

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของบันทึกสลักหลัง ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)

สำหรับกลุ่มอาชีพ 3

อายุ (ปี) เพศหญิง
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
15-19 62,654 101,522 32,580 52,791 16,917 27,411 5,639 9,137
20-24 76,452 121,956 39,755 63,417 20,642 32,928 6,881 10,976
25-34 69,784 110,548 36,288 57,485 18,842 29,848 6,281 9,949
35-49 66,855 98,852 34,765 51,403 18,051 26,690 6,017 8,897

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของบันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)

อายุ (ปี) เพศชาย และ เพศหญิง
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
11-18 9,789 12,131 5,090 6,308 2,643 3,275 881 1,092
19-90 14,856 21,063 7,725 10,953 4,011 5,687 1,337 1,896
91-98* 14,856 21,063 7,725 10,953 4,011 5,687 1,337 1,896

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 * เบี้ยประกันภัย สำหรับอายุ 91 – 98 ปี เป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการต่ออายุเท่านั้น

หลักเกณฑ์การรับประกัน

ลักษณะและเงื่อนไขของแบบประกันภัย

1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย 11 ปี – 90 ปี และความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี  (แต่ไม่เกินความคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก)
2. การชำระเบี้ยประกันภัย               รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)

ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดของทั้งกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 200 บาท

3. กลุ่มอาชีพที่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3
4. การตรวจสุขภาพ    เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก
5. การซื้อแนบท้าย 1. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อ

     – สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health)

     – สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ (N)

     – สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

ได้สูงสุดเพียง 1 สัญญาจากสัญญาเพิ่มเติมข้างต้น โดยนับรวมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยจะต้องเลือกอาณาเขตความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอาณาเขตใด อาณาเขตหนึ่งเท่านั้น ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นจากทั้งหมด  4 อาณาเขต ได้แก่ เฉพาะประเทศไทย, ทวีปเอเชีย, ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา, และ ทั่วโลก

2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร หรือมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทยเท่านั้น กรณีผู้ขอเอาประกันภัยที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม เป็นการถาวรเท่านั้นโดยสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น สำหรับกรณีอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันเป็นรายๆ ไป

3. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลักที่เป็นกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น รวมถึงสัญญาตะกาฟุล ทั้งนี้ เงื่อนไขของแบบประกันภัยหลัก/ สัญญาตะกาฟุลที่สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถแนบท้ายได้มีดังนี้

     3.1 แบบประกันภัยหลัก/ สัญญาตะกาฟุลจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ/จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ/ จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ ของแต่ละแบบประกันภัย/สัญญาตะกาฟุล

     3.2 ระยะเวลาเอาประกันภัย/ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุลนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า (1 หรือ 5) ปี ขึ้นไป

6. การพิจารณาจ่ายสินไหม บริษัทจะพิจารณาจ่ายสินไหมของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส จากใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านั้น  ไม่สามารถใช้สำเนาใบเสร็จได้ ฉะนั้นการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีการจ่ายสินไหมจากใบเสร็จรับเงินฉบับจริง จึงไม่ควรมีการเสนอขายมากเกินความจำเป็น
7. การเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพอยู่แล้ว และมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมที่มีอยู่และซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพตามคำสั่งนี้ จะต้องมีการพิจารณารับประกันภัยใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อควรระวัง  :  การซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพใหม่ จะต้องมีการเริ่มต้นของระยะการรอคอยใหม่ และโรคที่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้จากสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ หากเป็นโรคเรื้อรังก็จะไม่สามารถเรียกร้องได้จากสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพใหม่ เนื่องจากจะถือเสมือนว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมีผลบังคับ ทั้งนี้โปรดชี้แจงแก่ผู้เอาประกันภัยให้ชัดเจนถึงผลดีผลเสียก่อนตัดสินใจยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ เพื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพใหม่

8. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต อนุญาต ให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ

อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่