โครงการเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global)

เพิ่มโอกาสการลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า

จุดเด่น

โครงการนี้ดีอย่างไร ?

  • เพิ่มโอกาสลงทุนในระดับสากลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตเดิมๆ แต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
  • การันตีผลประโยชน์

– การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 5%* รวมผลประโยชน์ 35%*
– การันตีเบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหาย เมื่อครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 600%*

  • ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเองให้ยุ่งยาก มือใหม่ก็ลงทุนได้
  • ลดหย่อนภาษีได้ ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท**
  • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ***

หมายเหตุ : โครงการเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย สะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global)

* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
** เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
*** การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1. กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1 110
2 220
3 330
4 440
5 550
6-15 660

2. กรณีมีชีวิตอยู่

2.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ดังนี้

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 5

2.2 เงินครบกำหนดสัญญา

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 600 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงินปันผลที่คำนวณตามดัชนีอ้างอิง (GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index) เมื่อครบกำหนดสัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index) ที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ของบริษัทได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญาของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทน โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

การจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global)

อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย

(บาท)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
อายุ

30 วัน – 70 ปี

อายุ

71 – 80 ปี 

20,000 – 99,999 1,000 1,000
100,000 – 499,999 984 996
500,000 – 999,999 979 990
1,000,000 – ขึ้นไป 967 979

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยเท่ากันทุกเพศทุกอายุ

หลักเกณฑ์การรับประกัน

เงื่อนไขแบบประกันภัย

1.    อายุที่รับประกันภัย                   

30 วัน – 80 ปี
2.    จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ 20,000 บาท (ชำระเบี้ยได้เฉพาะโหมดรายปี)
3.    จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

อายุ 30 วัน – 70 ปี : 25 ล้านบาท

อายุ 71 – 80 ปี : 1 ล้านบาท

4.    การซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายได้
5.    การตรวจสุขภาพ                      ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ)
6.    การพิจารณารับประกันภัย

สามารถพิจารณารับประกันภัย Sub-Standard ได้  ที่ EM สูงสุดไม่เกิน 200%

โดยไม่คิดเบี้ยเพิ่มพิเศษจากสุขภาพ

7.    การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้
8.    การนับทุนรวมในการตรวจสุขภาพ 150% ของทุน ณ วันเริ่มกรมธรรม์

หมายเหตุ :

– ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัย โครงการเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global) ได้มากกว่า 1 สัญญา

– ผู้เอาประกันภัยอายุ 30 วัน – 70 ปี : ซื้อได้สูงสุด 25 ล้านบาท ต่อคน เมื่อรวมทุกผลิตภัณฑ์จำกัดความเสี่ยงตามประกาศคำสั่งที่ 152/2563

– ผู้เอาประกันภัยอายุ 71 – 80 ปี : ซื้อได้สูงสุด 1 ล้านบาท ต่อคน (นับรวมแบบประกันทั้ง 3 แบบ ได้แก่ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3, เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 และโครงการเมืองไทย 101 พลัส) แต่เมื่อรวมทุกผลิตภัณฑ์จำกัดความเสี่ยงตามประกาศคำสั่งที่ 152/2563 แล้วต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท

สมัครที่นี่