เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

สร้างหลักประกัน ตลอดเส้นทางของชีวิต

จุดเด่น

  • พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิต 
  • จ่ายเบี้ยประกันไม่แพง 
  • สร้างหลักประกันเงินล้าน ให้กับครอบครัวได้สบายๆด้วยเงินครบสัญญา 100%
  • คุ้มครองชีวิต 100% ยาวนานถึง 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 ปี 
  • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน – 70 ปี 

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย                       ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย               20 ปี

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

1.กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2.กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย  ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
200,000 – 249,999 บาท ไม่มี
250,000 – 599,999 บาท 1.5
ตั้งแต่ 600,000 บาท ขึ้นไป 2.5

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด

อัตราเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.51
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.26
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.088
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน เก็บค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 3ถ้า ≥ 5
ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ถ้า ≥ 5 ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
7. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ
อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385
รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391