เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/7

เพื่อครอบครัว วางแผนให้ชัวร์ดีกว่า

จุดเด่น

  • สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ได้ด้วยเงิน “เงินก้อนเล็อก”
    จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวตลอดชีพ
    เงินผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี
    เบี้ยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้(1)
    สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 85 ปีหมายเหตุ : (1) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

Description

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1.กรณีเสียชีวิต
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ
วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2.กรณีมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี :

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

150,000 – 499,999 บาท ไม่มี
500,000 – 699,999 บาท 1.0
ตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไป 1.5

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด

อัตราเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.51
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.26
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.088
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน เก็บค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ถ้า ≥ 5 ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ถ้า ≥ 5 ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

ลักษณะและเงื่อนไขของแบบประกันภัย

ผลประโยชน์การขาย

ผลประโยชน์ในการขาย แบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/7
1. ผลประโยชน์สำหรับการขายไม่รวมค่าส่งเสริมการขายอื่นๆ :

2. ค่าส่งเสริมการขาย : นับ 100% ของ ค่านายหน้ารวมปีแรกสุทธิ (FYC) ในการคำนวณจ่ายผลประโยชน์ (หรือตามประกาศพิเศษ)

3. การเลื่อน-ลดตำแหน่ง และรักษาสภาพ : นับ 100% ของ ค่านายหน้ารวมปีแรกสุทธิ (FYC) ในการประเมินผลเพื่อรักษาสภาพ และเลื่อนตำแหน่งหรือระดับ (หรือตามประกาศพิเศษ)

4. การนับผลงานการแข่งขัน : เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันแต่ละรายการ

สมัครที่นี่