เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญลดหย่อนได้)

ให้คุณยิ้มสบาย คลายกังวล เมื่อถึงวัยเกษียณ

จุดเด่น

เตรียมชีวิตวัยเกษียณกับเรา…ดีอย่างไร?

 • ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 250%
 • หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12% ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี
 • สมัครได้…ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี 

     รับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 85 ปี

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา

    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 
อายุ  0 –  ก่อนครบอายุ 45 ปี 100
อายุ 45 –  ก่อนครบอายุ 46 ปี 110
อายุ 46 –  ก่อนครบอายุ 47 ปี 120
อายุ 47 –  ก่อนครบอายุ 48 ปี 130
อายุ 48 –  ก่อนครบอายุ 49 ปี 140
อายุ 49 –  ก่อนครบอายุ 50 ปี 150
อายุ 50 –  ก่อนครบอายุ 51 ปี 160
อายุ 51 –  ก่อนครบอายุ 52 ปี 170
อายุ 52 –  ก่อนครบอายุ 53 ปี 180
อายุ 53 –  ก่อนครบอายุ 54 ปี 190
อายุ 54 –  ก่อนครบอายุ 55 ปี 200
อายุ 55 –  ก่อนครบอายุ 56 ปี 210
อายุ 56 –  ก่อนครบอายุ 57 ปี 220
อายุ 57 –  ก่อนครบอายุ 58 ปี 230
อายุ 58 –  ก่อนครบอายุ 59 ปี 240
อายุ 59 –  ก่อนครบอายุ 60 ปี 250

 2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 15 ปี

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
100,000 – 299,999 บาท ไม่มี
300,000 – 499,999 บาท 1.25
500,000 – 1,499,999 บาท 2.50
ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป 3.00

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย : 20 – 55 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 60 ปี
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 6. อัตราเบี้ยประกันภัย  : คงที่ตลอดสัญญา
 7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 9. การพิจารณารับประกันภัย  : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385

รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391