เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

อุ่นใจได้ สุขใจด้วย รับบำนาญพร้อมใช้หลังเกษียณ

จุดเด่น

 • รับเงินบำนาญ ปีละ 12%⁽¹⁾ รวมสูงสุด 480%⁽²⁾
 • ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้⁽³⁾
 • ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงก่อนรับบำนาญ 100%⁽⁴⁾
 • เลือกรับเงินบำนาญเป็น รายปีหรือรายเดือน ก็ได้
 • อายุรับประกันภัย 20-55 ปีหมายเหตุ
  (1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี
  (2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา
  (3) เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร
  (4) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

 

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1.กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี
บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ เท่ากับร้อยละ 12 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 99 ปี
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี บริษัทจะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี ให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีในการคำนวณ และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลง

2.กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี)

ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
100,000 – 299,999 ไม่มี
300,000 – 499,999 1.50
500,000 – 1,499,999 2.50
ตั้งแต่ 1,500,000 ขึ้นไป 3.00

หลักเกณฑ์การรับประกัน

ลักษณะและเงื่อนไขของแบบประกันภัย

สมัครที่นี่