เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 10/5

ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง

จุดเด่น

 • ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 10/5

“ความคุ้มครอง” ตามกรมธรรม์ภัยในขณะที่กรมธรรม์มีความคุ้มครองอยู่

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1 100
2 200
3 300
4 400
5-10 500

“ความคุ้มครอง” ตามกรมธรรม์ภัยในขณะที่กรมธรรม์มีความคุ้มครองอยู่

 • กรณีถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

2.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
2, 4, 6, 8 2

  2.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 500 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยเมืองไทย เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 10/5

เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 รายปี

อายุ (ปี) เพศชายและเพศหญิง
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
0 – 50 ปี 975 497.25 253.50 85.800
51 – 60 ปี 980 499.80 254.80 86.240
61 – 70 ปี 985 502.35 256.10 86.680
71 – 75 ปี 990 504.90 257.40 87.120

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

30,000 – 49,999 บาท 0
50,000 – 99,999 บาท 5
100,000 – 199,999 บาท 10
200,000 – 499,999 บาท 20
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 25

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์การรับประกันภัย เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 10/5

 1. อายุที่รับประกันภัย : 30 วัน – 75 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา
 7. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 8. การพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 9. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายกรมธรรม์ได้
 10. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต และอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ แบบที่ 1

รหัส : 2-02-05-2380