เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง

จุดเด่น

 • ไม่ต้องกังวลกับผลตอบแทน แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะลดลง
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต เป็นมรดกให้คนที่คุณรัก
 • สามารถเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงต่างๆ*
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

หมายเหตุ : *สำหรับแบบประกัน เมืองไทย เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 15/5 เท่านั้น

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

“ความคุ้มครอง” ตามกรมธรรม์ภัยในขณะที่กรมธรรม์มีความคุ้มครองอยู่

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 130 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้นหรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 • กรณีถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

2.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้

1. กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1 – 14 1

2.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 130 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่าง

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยเมืองไทย เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 15/5

เบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 รายปี

อายุ (ปี) เพศชายและเพศหญิง
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
0 – 50 255 130.05 66.30 22.440
51 – 60 260 132.60 67.60 22.880
61 – 70 270 137.70 70.20 23.760

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์การรับประกันภัย เมืองไทย เอ็กตร้า เซฟวิ่ง 15/5

 1. อายุที่รับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 15 ปี
 4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา
 7. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 8. การพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 9. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
 10. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต และอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญทั่วไป

ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดสำหรับผู้เยาว์ แบบที่ 1 รหัส : 2-02-05-2386
ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1 รหัส : 2-02-05-2385