เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

ตอบโจทย์ทุกช่วงจังหวะชีวิต ด้วยการการันตีเงินคืนตลอดชีพ

จุดเด่น

  • การันตีเงินคืนทุกปี
  • คุ้มครองชีวิต 100% ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี*
  • สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

หมายเหตุ :  ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
* ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

.

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1. กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยใขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2. กรณีมีชีวิตอยู่

2.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ดังนี้

2.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย : ไม่มี

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.51
อัตราเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.26
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับอัตราเบี้ยประกันรายปี หลังหักส่วนลดรายปี (ถ้ามี) คูณด้วย 0.088
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน เก็บค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ถ้า ≥ 5

ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง
อัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ถ้า ≥ 5 ปัดขึ้น แต่ถ้า < 5 ปัดลง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์การรับประกัน

  1. อายุที่รับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
  3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
  5. การชำระด้วยบัตรเครดิต : สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

สมัครที่นี่