แฮปปี้ ลีฟวิ่ง

เตรียมพร้อมรับมือโรคร้าย ด้วยความคุ้มครองเต็มร้อย

จุดเด่น

 

 • คุ้มครอง ครอบคลุมถึง 30 โรคร้ายแรง
 • คุ้มครองหากเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ สูงสุด 100 %
 • รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ให้คุณจัดสรรค่าใช้จ่ายได้
 • จ่ายเบี้ยสบายๆ เริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึงบาท
 • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 18 – 64 ปี (ต่ออายุได้จนถึง 69 ปีให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 70ปี)

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

คุ้มครองโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดแก่ผู้เอาประกันภัย

 1. การเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
 2. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงภายหลังจาก 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัยแล้ว หรือนับแต่วันที่อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย โดยมีสาเหตุมาจากโรคใดโรคหนึ่ง ดังนี้
 3.   หัวใจวาย (Heart Attack)
 4.   มะเร็ง (Cancer)
 5.   อัมพาตจากโรคเลือดในสมอง (Stroke)
 6.   ไตวาย (Kidney Failure)
 7.   การผ่าตัวเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Bypass Surgery)
 8.   การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (Major Organ Transplant)
 9.   การผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Heart Valve Surgery)
 10.   ไวรัสตับอักเสบชนิดร้ายแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 11.   สมองอักเสบ (Encephalitis)
 12. การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)
 13. โรคตับระยะสุดท้าย (Liver Failure (End Stage))
 14. โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anemia)
 15. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 16. โรคปอดเรื้อรัง (Chronic lung disease)
 17. ความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดแดงในปอด (Pulmonary Arterial Hypertension)
 18. โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)
 19. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome)
 20. อาการหมดสติ (Coma)
 21. ทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร (Total and Permanent Disability)
 22. ตาบอด (Blindness)
 23. อัมพาต (Paralysis)
 24. หูหนวก (Deafness)
 25. อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
 26. แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
 27. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Muscular Dystrophy)
 28. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 29. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
 30. โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
 31. โรคเซลประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
 32. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal illness)

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรณี ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เพียงกรณีเดียว และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสิ้นสุดผลบังคับ

 หมายเหตุ  :รายละเอียดของผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ เป็นเพียงการสรุปย่อเท่านั้นซึ่งการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ในกรณีต่างๆขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคำนิยาม และข้อยกเว้นตามสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ลีฟวิ่ง

แผนความคุ้มครอง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย :  18 – 64 ปี (ต่ออายุได้ถึง 69 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย/ ผลประโยชน์ขั้นต่ำ :  100,000
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
 4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือนตามกรมธรรม์หลัก
 5. ความคุ้มครอง :

     5.1 ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเสียชีวิตทุกกรณี

     5.2 ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเป็นโรคร้ายแรง 30 โรคตามรายละเอียดกรมธรรม์

 1. การแนบท้ายกรมธรรม์ : ได้ทั้งกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับและกรมธรรม์ใหม่
 2. อัตราเบี้ยประกันภัย : เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขอื่นๆ :

     บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นใน ระยะเวลา 30 วัน

นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้(Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

สมัครที่นี่