โครงการตะกาฟุล เซฟวิ่ง 10/4

รับฮิบะห์คุ้มค่า พร้อมความคุ้มครองที่มั่นคง

จุดเด่น

  • มีหลักประกันให้ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 400%*
  • รับฮิบะห์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 408%**
  • ชำระเงินสมทบฯ สั้นเพียง 4 ปี
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ***
  • รับเป็นสมาชิกตะกาฟุลได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี

* เป็น % ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา หรือ มีเงินค่าเวนคืนสัญญาตะกาฟุลขณะนั้นหรือ 101% ของจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)
** ฮิบะห์ ณ สิ้นปีสัญญาตะกาฟุล ในขณะที่สมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่เป็น % ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
*** การรับเป็นสมาชิกตะกาฟุลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ

1. กรณีเสียชีวิต

หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนสัญญาตะกาฟุลขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ปีสัญญาตะกาฟุลที่ ร้อยละของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
1 100
2 200
3 300
4-10 400

2. กรณีมีชีวิตอยู่

2.1 หากสัญญาตะกาฟุลยังมีผลบังคับ และสมาชิกตะกาฟุลยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะมอบฮิบะห์ให้ในอัตราร้อยละของ จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา ตามช่วงระยะเวลาที่สมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่ดังนี้

สิ้นปีสัญญาตะกาฟุลที่ ร้อยละของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
2, 4, 6, 8 2

2.2 หากสัญญาตะกาฟุลยังมีผลบังคับ และสมาชิกตะกาฟุลยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล บริษัทจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยร้อยละ 400 ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

หมายเหตุ  แบบตะกาฟุล เซฟวิ่ง 10/4 (มีเงินปันผลพิเศษ) นี้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญ

(แบบมีสัญญาตะกาฟุลใช้เงินสำเร็จและสัญญาตะกาฟุลแบบขยายเวลา)

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเงินสมทบตะกาฟุลแบบตะกาฟุล เซฟวิ่ง 10/4 (มีเงินปันผลพิเศษ) ต่อจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท

อายุ (ปี) เพศชายและเพศหญิง
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
0 – 50 ปี 980.00 509.60 264.60 88.200
51 – 60 ปี 985.00 512.20 265.95 88.650
61 – 70 ปี 990.00 514.80 267.30 89.100
71 – 75 ปี 995.00 517.40 268.65 89.550

ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลรายปี    :

จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ส่วนลดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลต่อจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท
30,000 – 49,999 บาท 0
50,000 – 99,999 บาท 5
100,000 – 199,999 บาท 10
200,000 – 499,999 บาท 20
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 25

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

1. อายุเริ่มของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล : 30 วัน – 75 ปี

2. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 30,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินสมทบตะกาฟุลรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

3. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล :  รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อแบบตะกาฟุล เซฟวิ่ง 10/4 (มีเงินปันผลพิเศษ) ได้มากกว่า 1 สัญญาโดยเมื่อรวมกับจำนวนหลักประกันตะกาฟุลของแบบตะกาฟุล เซฟวิ่ง 10/4 (มีเงินปันผลพิเศษ) ทุกสัญญากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยดังต่อไปนี้ที่มีผลบังคับแล้วต้องไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน

1) แบบประกันภัย โปร เซฟวิ่ง การันตี (Pro Saving Guarantee)
2) แบบประกันภัย โปร เซฟวิ่ง 615 การันตี
3) แบบประกันภัย เพื่อสะสมทรัพย์ 615 การันตี
4) แบบประกันภัย โปร เซฟวิ่ง 1525 การันตี
5) แบบประกันภัย เพื่อสะสมทรัพย์ 1525 การันตี
6) แบบประกันภัย สมาร์ท เซฟวิ่ง 10/5
7) แบบประกันภัย เพื่อสะสมทรัพย์ 510
8) แบบประกันภัย แมกซ์ เซฟเวอร์ 4/1
9) แบบประกันภัย เมืองไทย ชิลล์ ชิลล์ (5/2)
10) แบบประกันภัย แมกซ์ เซฟเวอร์ 3/1
11) แบบประกันภัย สมาร์ท รีเทิร์น 10/5
12) แบบประกันภัย เมืองไทย แฮปปี้ ช้อยส์ 10/1
13) แบบประกันภัย เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 อีซี่
14) แบบประกันภัย แฮปปี้ เซฟวิ่ง 15/3
15) แบบประกันภัย ตะกาฟุลออมทรัพย์ 11/3 (มีเงินปันผลพิเศษ)
16) แบบประกันภัย เพื่อสะสมทรัพย์ 10/1
17) แบบประกันภัย เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/3
18) แบบประกันภัย แฮปปี้ เซฟวิ่ง 10/5
19) แบบประกันภัย ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4
20) แบบประกันภัย เพื่อสะสมทรัพย์ 215 เอ็กซ์ตร้า
21) แบบประกันภัย เพื่อสะสมทรัพย์ 510 การันตี
22) แบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 (Global)
23) แบบประกันภัย เมืองไทย เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่ง 10/5 

ทั้งนี้ หากจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมเกิน 25,000,000 บาท บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันเป็นรายๆไป

5. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัยกรณีที่ภัยมาตรฐาน (Standard case) และกรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard case) ทั้งนี้ รับเฉพาะภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่เกิน 200% โดยบริษัทจะไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

6. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายกรมธรรม์ได้

7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

การชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต

เงื่อนไขการชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต  :

ไม่อนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลด้วยบัตรเครดิต และ
ไม่อนุญาตให้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

การขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

ใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล       : ใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
รหัสใบคำขอ 2-02-05-2413