โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

เก๋าสุดคุ้ม ดูแลครบ ทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ

จุดเด่น

“คุ้มครอง คุ้มค่า เพื่อผู้สูงอายุ”

 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุด 3,000,000 บาท(1)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง(2)
 • รับเงินชดเชยรายวันรวม

สูงสุด 4,500 บาท(3) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ

สูงสุด 2,000 บาท(4) จากการเจ็บป่วย

และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู

 • เบาใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมรพ. ชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ(5)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครองของ แบบประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม*
1. แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

1.1.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย

  • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
  • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ ผู้รับประโยชน์

1.1.2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่อุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

  • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
  • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ ผู้รับประโยชน์

1.1.3 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารณะ

  • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 บริษัทจะจ่าย 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วของแบบประกันภัย
  • เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
  • หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)
2.1 ในระหว่าง 2 ปีกรมธรรม์แรก

2.1.1 หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจำนวนเงินระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์คูณจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเพิ่มอีกหนึ่งเท่าคูณจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) โดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

ทั้งนี้ จำนวนวันที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในและกรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 รวมกัน ต้องไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.2 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

2.2.1 หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามจำนวนเงินระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์คูณจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

2.2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเพิ่มอีกหนึ่งเท่าคูณจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) โดยจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์

ทั้งนี้ จำนวนวันที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในและกรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 รวมกัน ต้องไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์
อนึ่ง การจ่ายผลประโยชน์ใดๆก็ตาม หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

3. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

3.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) คุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ โดยจะจ่ายไม่เกิน ตารางความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

3.2 ผลประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

3.2.1 การขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ และผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3.2.2 ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุสาธารณะเท่ากับ 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าว

3.2.3 การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

ในกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

*รายละเอียดผลประโยชน์ในประกาศคำสั่งนี้ เป็นเพียงการสรุปโดยย่อเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง คำจำกัดความ และข้อยกเว้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
1) แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
2) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)
3) สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

แผนความคุ้มครอง

โครงการที่ 1 : คุ้มครองชีวิต

โครงการที่ 2 : คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล

โครงการที่ 3 : คุ้มครองชีวิต + สุขภาพวงเงินแน่นอน

โครงการที่ 4 : คุ้มครองชีวิต + อุบัติเหตุส่วนบุคคล + สุขภาพวงเงินแน่นอน

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

อายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง
รายปี รายปี
50 – 65 250 252
66 – 70 369 373
71 – 75 441 447
76 – 80* 531 538
81 – 85* 642 650
86 – 89* 773 783

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

 1. เบี้ยประกันภัยรายปี เท่ากับ อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี คูณด้วยผลประโยชน์รายวัน หาร 100 บาท
 2. การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวด

เบี้ยประกันภัยรายเดือน เท่ากับเบี้ยประกันรายปี คูณด้วย 0.09
โดยเบี้ยประกันภัยรายปี และรายเดือน เก็บค่าทศนิยม 0 ตำแหน่ง
ทศนิยมตำแหน่งที่ 1 ถ้า ≥5 ปัดขึ้น แต่ถ้า <5 ปัดลง

เบี้ยประกันภัยรายปี ของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

อายุ

(ปี)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
จำนวนเงินเอาประกันภัย
100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
50 – 60 1,745 2,520 3,290 4,290 5,140
61 – 65 1,995 2,885 3,780 4,940 6,020
66 – 70 2,490 3,620 4,750 6,245 7,785
71 – 75 3,490 5,095 6,700 8,855 11,315

เบี้ยประกันภัยรายเดือน ของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

อายุ

(ปี)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
จำนวนเงินเอาประกันภัย
100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
50 – 60 157.05 226.80 296.10 386.10 462.60
61 – 65 179.55 259.65 340.20 444.60 541.80
66 – 70 224.10 325.80 427.50 562.05 700.65
71 – 75 314.10 458.55 603.00 796.95 1,018.35

หลักเกณฑ์การรับประกัน

เงื่อนไขแบบประกันภัย

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิต ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ แบบที่ 1 (เพื่อผู้สูงอายุ)
รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2406