โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ (8505 บำนาญลดหย่อนได้)

ลดหย่อนได้ จ่ายเบี้ยสบาย รีไทร์อย่างร่ำรวย

จุดเด่น

รีบมาวางแผนรีไทร์ พร้อมลดหย่อนจัดเต็ม เพื่อชีวิตสบายไม่มีสะดุด

 • จ่ายสบายเพียง 5 ปี ตอนรีไทร์ก็มีเงินใช้สบายๆ ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุด 520%
 • เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ ก็นำมาลดหย่อนได้รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 • คุ้มครองชีวิตก่อนรับบำนาญสูงสุดถึง 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี

รายละเอียด

ภาพแสดงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

1.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปีบริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์เท่ากับร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี

1.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี ให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

2.1. เสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นหรือผลประโยชน์ตามตารางแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

ปีกรมธรรม์ที่ ร้อยละของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว
1-5 105
6-10 110
11 –  ก่อนครบอายุ 60 ปี 150

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยประกันภัยที่ได้รับการยกเว้นจากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยด้วย (ถ้ามี)

ตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่บริษัทรับรองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี

จำนวนปีที่ได้

รับเงินบำนาญแล้ว (Y)

มูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี

หลังจากรับเงินบำนาญ Y ปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

1 2,326.99
2 2,190.80
3 2,050.52
4 1,906.04
5 1,757.22
6 1,603.94
7 1,446.06
8 1,283.44
9 1,115.94
10 943.42
11 765.72
12 582.69
13 394.17
14 200.00

อัตราเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ทุกจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20 ปี – 55 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น
 4. การพิจารณารับประกันภัย

 4.1 การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 4.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 100% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

 4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

 1. พิจารณารับประกันภัย เฉพาะกรณีที่ภัยมาตรฐาน (Standard case)
 2. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันชีวิตสามัญทั่วไป ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดแบบที่ 1

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-2385

รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-1391