PA Extreme

มันส์เต็มแม็กซ์ ไม่ต้องกังวล เรื่องค่ารักษาพยาบาล

จุดเด่น

 

ให้คุณเต็มที่กับกีฬาที่ชอบ ด้วยความคุ้มครองที่ใช่ สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 • รับค่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุจากกีฬาผาดโผน เช่น ชกมวย ดำน้ำ เจ็ตสกี โดดร่ม สูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท
 • อุบัติเหตุทั่วไป รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึงครั้งละ 100,000 บาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit
 • คุ้มครองหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จากกีฬาผาดโผน สูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 60ปี

Description

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

 

รายละเอียดผลประโยชน์ *

ผลประโยชน์พื้นฐาน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

แบบ อบ. 2 คุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ 

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

 1. ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ และรวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

 1. ขยายความคุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากการแข่งกีฬาอันตราย และรวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

 1. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่อุบัติเหตุสาธารณะ เท่ากับ 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่าย ตามข้อตกลงคุ้มครอง ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองกรณีดังกล่าว

 1. บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS โดยมีรายละเอียดดังนี้

     4.1 บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น

     4.2 บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลก บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานฑูต อัตราแลกเปลี่ยน การฉีดวัคซีนที่จำเป็น สภาพอากาศทั่วโลกเป็นต้น

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Extreme มีทั้งหมด 18 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า

“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม และภาวะที่มรรอยแตก หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis เว้นแต่มีการแตกหัก หรือเคลื่อน ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ
 3. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงที่ไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 4. การก่อการร้าย
 5. โรคกระดูกพรุนบาง หรือกระดุกหักจากพยาธิสภาพ *
 6. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย*
 7. การแตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด เป็นต้น*

หมายเหตุ : * เฉพาะความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักเท่านั้น

แผนความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 (เพศชายและเพศหญิง)

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันภัย P.A. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)

รหัสใบคำขอ TH : 2-02-05-1409

รหัสใบคำขอ EN : 2-02-05-2408

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย 

 1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย  : 16 – 60 ปี และให้ควมคุ้มครองถึงอายุ 61 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อแบบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบ PA Extreme ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาท และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ P.A.อื่นๆแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุอื่นๆแล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมต้องไม่เกิน 40,000,000 บาท กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาเป็นรายๆไป
 3. การชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี
 4. การตรวจสุขภาพ            : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 5. พิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case) กรณีต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องส่งให้ทีมผู้ชำนาญด้านพิจารณารับประกันภัยเป็นผู้พิจารณา
 6. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2
 7. สามารถชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิตได้
 8. บริษัทจะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง เช่น

–  คนเช็ดกระจก (ที่สูง)

–  นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ

–  ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

–  คนขับรถบรรทุกสิบล้อ

–  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

–  นักแสดงกายกรรม

–  ผู้แสดงแทน (ผาดโผน)

–  จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า

–  ผู้ฝึกสัตว์

–  นักประดาน้ำ

–  คนงานประจำสวนป่า, ป่าไม้ (อยู่ในป่า)

–  ตำรวจ ทหาร (ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม)

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

 

การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต และ อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

 

ประเภทอาชีพ

ประเภทอาชีพชั้นที่ 1 หมายถึงเจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักรลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่ำ

ประเภทอาชีพชั้นที่ 2 หมายถึงเจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร  หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลาลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

ประเภทอาชีพชั้นที่ 3 หมายถึงผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ  ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง

ประเภทอาชีพชั้นที่ 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1,2 หรือ 3ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ