PA Super VIP

แผนประกันอุบัติเหตุระดับพรีเมี่ยม เพื่อคนสำคัญเช่นคุณ

จุดเด่น

 

PA Super VIP มอบความคุ้มครองที่เหนือระดับพร้อมบริการพิเศษเพื่อคุณ

 

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกที่ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพหรือการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2-10 ล้านบาท*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ด้วยวงเงิน100,000 – 300,000 บาทต่อครั้ง*
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่แสดงบัตร Easy PA Credit**
 • บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักเดินทาง*** ช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหายขณะเดินทางออกนอกประเทศไทย, บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น
 • บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์*** เช่น บริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์, บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น
 • อุบัติเหตุในที่สาธารณะรับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า**** เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, ในลิฟต์, ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
 • เช็กกรมธรรม์, จ่ายเบี้ย, ค้นหาโรงพยาบาล, ยื่นเคลมง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click

 

* ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก ทั้งนี้ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

** เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น ใช้บัตร Easy PA Credit เพื่อแสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง

*** แพทย์ของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (Intl.SOS) ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินใจในการให้การบริการทางการแพทย์ทั้งหมด

**** นิยามของคำว่าอุบัติเหตุสาธารณะ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

Description

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

 

รายละเอียดผลประโยชน์ *

ผลประโยชน์พื้นฐาน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

      แบบ อ.บ.2 คุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึง จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

 

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

 1. ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

 

 1. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีที่อุบัติเหตุสาธารณะ เท่ากับ 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองกรณีดังกล่าว

 

 1. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

 

ในกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลให้เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อ่การบาดเจ็บแต่ละครั้ง

 

 1. บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS 

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

4.1 บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น

 

4.2 บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลก บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต อัตราแลกเปลี่ยน การฉีดวัคซีนที่จำเป็น สภาพอากาศทั่วโลก เป็นต้น

 

หมายเหตุ : * บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

แผนความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
Plancode POC059 POC069 POC079
ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 5,000,000 10,000,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากการฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 5,000,000 10,000,000
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 2,500 5,000
ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 2,500,000 5,000,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 5,000,000 10,000,000
เงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000 300,000
บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS ได้ ได้ ได้

อัตราเบี้ยประกันภัย

PA Super VIP : อัตราเบี้ยประกันภัย

ชั้นอาชีพ 1

อายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 1 แผน 2 แผน 3
16 – 25 9,000 21,000 40,000 7,000 16,000 29,000
26 – 60 7,700 17,000 35,000 6,200 12,500 25,000
61 – 65 11,000 22,000 8,000 17,000
66 – 70 13,000 26,500 9,750 20,000
71 – 75 15,500 38,000 12,000 28,000

 

ชั้นอาชีพ 2

อายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 1 แผน 2 แผน 3
16 – 25 11,250 28,000 42,000 8,750 25,000 36,000
26 – 60 9,625 24,000 38,000 8,125 22,000 34,000
61 – 65 14,000 29,000 12,000 28,000
66 – 70 17,000 35,000 12,500 32,000
71 – 75 20,000 45,000 16,250 38,000

สมัครที่นี่

ใบคำขอเอาประกันภัย P.A. : 2-02-05-2409

หลักเกณฑ์การรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

 

 1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย

            สำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2

 

                        แผน 1 – 2         :           16 ปี – 75 ปี

                        แผน 7               :           16 ปี – 60 ปี

 

 1. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
 2. การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 3. บริษัทจะรับพิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีภัยมาตรฐาน (Standard case) กรณีภัยต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องส่งให้ฝ่ายผู้ชำนาญด้านพิจารณารับประกันชีวิตเป็นผู้พิจารณา
 4. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อได้หลายสัญญา ทั้งนี้ ทุนประกันรวมสูงสุดในแต่ละช่วงอายุเป็นไปตามคำสั่งที่ 186/2559 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 5. รับประกันเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 
 6. บริษัทจะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ได้แก่

            – คนเช็ดกระจก (ที่สูง)

            – นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ

            – ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

            – คนขับรถบรรทุกสิบล้อ

            – เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

            – นักแสดงกายกรรม

            – ผู้แสดงแทน (ผาดโผน)

            – จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า

            – ผู้ฝึกสัตว์

            – นักประดาน้ำ

            – คนงานประจำสวนป่า, ป่าไม่ (อยู่ในป่า)

            – ตำรวจ ทหาร (ที่ปฎิบัติงานภาคสนาม)

 

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

 

การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต  : ไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต และไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเครดิต (CCP)

 

ประเภทอาชีพ

          ประเภทชั้นอาชีพ ชั้น 1   หมายถึง   เจ้าของ ผู้ปฎิบัติงานด้านบริการ หรือการจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักรลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ

         ประเภทชั้นอาชีพ ชั้น 2   หมายถึง   เจ้าของ ผู้ปฎิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้าซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฎิบัติทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฎิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลาลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง